Zvanja

PRAVILNIK O LISTI STRU Č NIH, AKADEMSKIH I NAU Č - Član 2

PRAVILNIK O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2007, 112/2008, 72/2009, 81/2010 i 39/2011) Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuje se lista stručnih, akademskih i naučnih naziva sa naznakom zvanja

www.ftn.uns.ac.rs

O POSTUPKU I NAČINU VREDNOVANJA, I KVANTITATIVNOM ...

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU VREDNOVANJA, I KVANTITATIVNOM ISKAZIVANJU NAUČNOISTRA IVAČKIH REZULTATA ISTRA IVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2008) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom bli e se uređuju: 1. postupak sticanja naučnih, odnosno istra ivačkih zvanja, kao i reizbor u ...

www.ff.uns.ac.rs

BIOGRAFSKI PODACI NASTAVNIKA/SARADNIKA NA ETF - U U ISTOČNOM ...

IZBORI U ZVANJA Asistent Uža naučna oblast Teorijska elektrotehnika i električna mjerenja Godina izbora 1972. Institucija Elektrotehn ički fakul tet u Sarajevu Docent Uža naučna oblast Teorija elektromagnetskih polja Godina izbora 1986.

www.etf.unssa.rs.ba

Ime i prezime Zvanje Ustanova e-mail adresa

... Magistar hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2011 KRETANJE U ZAPOSLENJU 2008: Asistent za oblast Fizikalna hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo PROFESIONALNO ISKUSTVO (Radne du nosti i obavljanje poslova) a/ IZBORNA ASISTENTSKA ZVANJA DATUM ...

www.pmf.unsa.ba

INS*T PRISTUP UNAPR**IVANJU PROF*SIONALNOG D*LOVANJA ...

Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije [10] Pravilnik o stalnom stru*nom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspita*a i stru*nih saradnika , „Sl. glasnik RS", br. 14/2004 i 56/2005

www.rc-cacak.co.rs

V O D I Č / G U I D A N C E

Studij za stjecanje zvanja prvostupnika traje šest semestara, za stjecanje zvanja magistra struke studij traje četiri semestra, a za zvanje doktora 6 semestara.

apfmo.org

Ime i prezime Srđan Stefanović

na zvanja 2001-2007 – Istraživač pripravnik 2007- Istraživač saradnik Učešć: e na projektima 2008-2010 – Monitoring vodenih ekosistema u

www.inmesbgd.com

MILAN VIŠNJIĆ DEKAN MEDICINSKOG FAKULTETA REDOVNI PROFESOR

MILAN VIŠNJIĆ DEKAN MEDICINSKOG FAKULTETA REDOVNI PROFESOR KATEDRA Hirurgija PREDMET Hirurgija sa ratnom hirurgijom - Plastična hirurgija E mail [email protected] GODINA STICANJA POSLEDNJEG ZVANJA 2001 GODINA I MESTO ROĐENJA 1950, Kupinovo, Kuršumlija DOKTORSKA TEZA "Mogućnosti ...

www.medfak.ni.ac.rs

UGOVOR O STUDIRANJU

na studijskom programu kao studenta koji preuzima obrazovne usluge u cilju sticanja odgovarajuće diplome i zvanja ( u daljem tekstu "student") Predmet ugovora Član 1 Ovim Ugovorom uređuju se prava i obaveze između Panevropskog univerziteta i studenta u cilju obezbjeđenja kvaliteta studija i pru enih ...

apeironsrbija.edu.rs

Lada Sadiković 

... akademija Sarajevo; 28.03.2000., Pravni fakultet Sarajevo Magisterij / Master degree: 07.02.2003., Pravni fakultet Sarajevo, Vanredno stanje i ljudska prava Doktorat / Doctoral degree: 20.12.2004., Pravni fakultet Sarajevo, Mjesto dr ave u evropskom sistemu zaštite ljudskih prava Akademska zvanja ...

www.fknbih.edu

Other sites you could try:

Find videos related to Zvanja