Zmapovat

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Cíle práce a výzkumné otázky 2.1 Cíle práce Cíl 1 Zmapovat úlohu sestry v péči o klienta s celiakií při hospitalizaci. Cíl 2 Zjistit, jaký mají klienti přístup k novým informacím o dietě.

wstag.jcu.cz

JOVICÍCH ZDRAVOTN Ě SOCIÁLNÍ FAKULTA - Bakalá řská ...

Cílem je pokusit se zmapovat využívání zásad edukační činnosti sestrami primární pé če. Z výzkumu by měla vyplynout jasná fakta o sou časné situaci, ale i n ěkteré sm ěry,

www.theses.cz

h hospitalizace klienta s diagnózou MRSA Bakalá řská ...

jsem p řivítala možnost zvolit si téma bakalá řské práce zabývající se tímto problémem a zmapovat vliv ošet řovatelské pé če na pr ůběh hospitalizace klienta s diagnózou MRSA.

www.theses.cz

Pokorny R.: Historie hornictvi na Rychnovsku II

Záměrem těchto ověřovacích prací bylo zjistit současný stav důlních děl, zmapovat veškeré povrchové projevy, zejména propady, haldy a odvaly a zhodnotit tyto deponie po dřívější těžbě z petrologického a mineralogického hlediska.

fzp.ujep.cz

SCHOLA MEDICA

Rozsah vnímání u těchto klientů nelze jednoznačně zmapovat. Nevhodným jednáním a chováním personálu, způsobeným často nedostatkem informací o možnostech komplexní péče, může být zpomalen celý proces uzdravení.

www.scholamedica.cz

Národnost ve sčítání lidu v českých zemích

Výsledkem snahy o nalezení definice národnosti, pomocí které by se podařilo co nejlépe a nejpřesněji zmapovat národnostní slo ení v Československu, bylo rozhodnutí, e: „Národností jest rozuměti kmenovou příslušnost, jejím hlavním znakem jest zpravidla mateřský jazyk ...

www.cvvm.cas.cz

OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORAMCÍ - ÚVOD Seriál s tématikou ochrany utajovaných informací na těchto webových stránkách, který postupně budeme pro návštěvníky stránek připravovat, si klade za cíl zmapovat v celé šíři problematiku utajovaných informací, a to jak z hlediska ...

www.bezpecnostni-proverka.cz

Mariánská apokalypsa

Jejím cílem nicméně bude zmapovat současnou situaci, charakter a rozšíření tohoto jevu na hranicích katolické zbožnosti v České republice, což se neobejde bez exkurzu do historie mariánských zjevení.

ivetka.net

Příloha.5.Seznam.sledovaných.ukazatelů.a.otázek. v ...

Při sestavování základ-ního sledovaného souboru jsme však narazili na úskalí, které nám zabránilo zmapovat celý rozsah neziskových organizací působících v oblasti vzdělávání.

www.e-cvns.cz

Tato pravidla jsou vydána v souladu s § 49 Zákona o ...

... pilotní studie) Název závěrečné práce AJ: Training of Employees of the Labour Office in Nachod ( A Pilot Study) Cíl, metody, literatura, předpoklady: Cílem práce je rozkrýt a účelově analyzovat systém dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců Úřadu práce v Náchodě, zmapovat ...

www.uhk.cz

Other sites you could try:

Find videos related to Zmapovat