Vrednost

RACIONALNA PRIMENA TUMOR MARKERA CA 125 U GINEKOLOŠKOJ ...

Prema Jacobsu opravdana klinička primena skrining testa u dijagnostici karcinoma jajnika treba da ima najnižu negativnu vrednost predviđanja od 10 % (25).

www.jugolab.co.rs

TUMAČ REČI/ GLOSSARY /

OSNOVI ZA MERENJE I ISKAZIVANJE VREDNOSTI Fair value Poštena (pravična, fer) vrednost Koncept Historical cost Istorijska vrednost Metod Current cost Tekuća vrednost Metod Realisable (settlement) value Prodajna vrednost Metod Present value (NPV) Sadašnja vrednost (NSV) Metod Intrinsic value Svojstvena vrednost ...

www.rs.cest.gov.ba

DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC VALUE OF PROCALCITONIN MEASUREMENT ...

opisivale dijagnosti~ku vrednost IL-6, IL-8, kao i dijagnosti~ki zna~aj merenja prokalcitonina u grupama pacijenata sa pojavom akutnih, te{kih inflamacija.

medicinskicasopis.org

Dobro vino, bez obzira odakle dolazi, pove}a}e vrednost ...

Dobro vino, bez obzira odakle dolazi, pove}a}e vrednost odgovaraju}oj hrani ne obaziru}i se na weno etni~ko poreklo. Lucio Sore A well - made wine, no matter where it comes from,

www.royalknez.com

Vkupnata vrednost na izvr{enite grade`ni raboti na objekti ...

1 Izdava~: Dr`aven zavod za statistika Skopje, Dame Gruev 4, P.fah 506 Tel. 02/3295-600, Faks 02/3111-336 [email protected]; www.stat.gov.mk Pri koristewe na podatocite da se navede izvorot Publisher: State Statistical Office Skopje, Dame Gruev 4, P. box 506 Tel. 3892/3295-600, Fax 3892/3111 ...

www.stat.gov.mk

UNOFFICIAL TRANSLATION (Official Journal No. 117/06, 33/09 ...

VALUE ADDED TAX ACT (ZDDV-1) I. SCOPE AND CONTENTS OF THE ACT Article 1 (Contents of the act)

www.mf.gov.si

Ekonomskite smetki vo zemjodelstvoto vo Republika Makedonija ...

Ekonomskite smetki vo zemjodelstvoto vo Republika Makedonija vo 2006 godina poka`uvaat deka vrednosta na bruto-dodadenata vrednost vo zemjodelstvoto iznesuva 32 569 milioni denari According to the data of the State Statistical Office the value of gross value added in agriculture in 2006 is 32 569 ...

www.stat.gov.mk

IZVE[TAJ ZA RABOTA na Makedonska berza AD Skopje

1. VOVED Izve{tajot za rabota na Makedonskata berza na hartii od vrednost AD Skopje vo 2006 godina, gi sodr`i glavnite faktori i okolnosti (delovno okru`uvawe) koi {to

www.mse.org.mk

Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti

Znatno sta popravljena MSOV 2 – Podlage, ki niso trţna vrednost, in MNUOV 2 – Ocenjevanje vrednosti za namene zavarovanega posojanja. Predstavljena sta nov način uporabe Ocenjevanje vrednosti sredstev javnega sektorja za računovodsko poročanje in nova pojasnjevalna opomba Ocenjevanje ...

www.si-revizija.si

19 GRADBENIŠTVO

11. APRIL 2005 11 APRIL 2005 št ./No 101 19 GRADBENIŠTVO CONSTRUCTION št./ No 10 VREDNOST OPRAVLJENIH GRADBENIH DEL, SLOVENIJA, 2003 VALUE OF CONSTRUCTION PUT IN PLACE, SLOVENIA, 2003 Leta 2003 je vrednost opravljenih gradbenih del v Sloveniji znašala skoraj 400 milijard SIT, to je za dobrih ...

www.stat.si

Other sites you could try:

Find videos related to Vrednost