Vizuelne

Savremene vizuelne umetnosti i multimedije Contemporary ...

Cilj ove publikacije jeste da predstavi i objasni funkcionisanje i rezultate godišnjeg konkursa Ministarstva kulture Republike Srbije za vizuelne umetnosti i multimedije.

www.anonymoussaid.org

NEUROPSYHOLOGICAL PROFILE OF DEMENTION WITH LEWY-BODY T AND ...

prostoru , sa te{ko}om prepoznaju slo`ene vizuelne obrasce, {to kasnije vodi ka pogre{nom prepoznavanju bliskih osoba ili predmeta. Nastaje aperceptivna

medicinskicasopis.org

open design

Moglo bi se reći da projekat "Vizuelne dekontaminacije grada" upravo komantariše stanje tkzv. tranzicije iz socijalističkog u kapitalistički sistem, ističući de-regulaciju kao vodeći princip i same vizuelne komunikacije i kulture oglašavanja.

www.opendesignstudio.net

Irena Sladoje Borjana Mrđa Bojana Tamindžija Dajan Špirić

Also, the jury praises and expresses their support for Alek-sandar Todorović, an artist living abroad, for his initiative to revive the local art scene in B&H. Sarajevo, June 24th, 2009 Centar za savremenu umjetnost Sarajevo u saradnji sa Centrom za vizuelne komunikacije PROTOK i Muzejom savremene ...

www.scca.ba

RAČUNARSKO MODELIRANJE I BRZA IZRADA PROTOTIPA TELA CEMENTNE ...

U cilju bolje vizuelne kontrole i dopunskih analiza, metodom prostornog štampanja, je izrađen fizički prototip tela proteze zgloba kuka. 6. LITERATURA [1.]

www.infoteh.rs.ba

ELEKTRONIČKO UČENJE - FUNKCIJA OBRAZOVNOG SOFTVERA ...

Vizuelna kompetencija kao osnovna kompetencija Sa razvojem masovnih medija slici, kao vizuelnom predmetu, poklanjala se veća pa nja i promovisalo se razvijanje vizuelne kompetencije, da bi se izbegla opasnost vizuelnog analfabetizma i da se ne podlegne moći slike.

www.famns.edu.rs

RAZLIKA IZMEĐU NEUROPSIHOLOŠKIH PARAMETARA KOD OBOLELIH OD ...

Grupa sa ekstenzivnim lezijama je imala značajno niži indeks vizuelne memorije na Wechslerovoj revidiranoj skali memorije (WMS-R) (p=0.049) i izraženije psihopatološke tendencije na Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) skali (skala za paranoidnost p=0.032; skala psihopatoloških ...

www.aktuelnosti.org

NEUROPSIHOLOŠKI POREMEĆAJI KOD BOLESNIKA SA ASIMPTOMATSKOM ...

Korišćena je selektivna grupa neuropsiholoških testova, kojom je procenjivana pažnja, pamćenje, jezič ke funkcije, sposobnost vizuelne organizacije, vizuomotorno praćenje i motorne sposobnosti.

www.aktuelnosti.org

Procena stepena kliničke aktivnosti reumatoidnog artritisa ...

Ukupna ocena aktivnosti reumatoidnog artritisa određena je na osnovu zbira broja otečenih i zbira broja bolno osetlji-vih zglobova, vrednosti vizuelne analogne skale (VAS) bola i brzine sedimentacije eritrocita (SE) pomoću kojih je raču-Tabela 1 Opšte karakteristike ispitanika Grupa Karakteristike ...

www.doiserbia.nb.rs

Билтенприновљенихкњигаза 2007 ...

- Zenica : Chip studio - vizuelne komunikacije, 2007. CB 3763 37 PASSERELLES vers le savoir & l'innovation. - Nice : Université Nice Sophia Antipolis, 2005.

www.uns.ac.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Vizuelne