Uvjete

Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke - 1 Na temelju ...

1 Na temelju članka 30. Statuta Zagrebačke banke d.d., Uprava Zagrebačke banke d.d. je na svojoj 239. sjednici, održanoj dana 6. srpnja 1999. godine, donijela ove Opće uvjete poslovanja

www.zaba.hr

OPĆE I TEHNIČKE UVJETE i s p o r u k e v o d n i h u s l u g a

1 Na temelju članka 295. Zakona o obveznim odnosima («Narodne novine», br. 35/05 i 41/08) te članka 215. Zakona o vodama («Narodne novine», br. 153/09), Uprava Komunalnog društva KOMUNALAC d.o.o. Opatija temeljem članka 43.

komunalac-opatija.com

OPĆE UVJETE PRIJEVOZA u javnom linijskom prijevozu putnika

Temeljem članka 23. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne Novine" br. 178/04,48/05,105/05, 111/06 i 63/08) i članka 662. Zakona o obveznim odnosima ( „Narodne Novine" br.35/05 ) Meštrović prijevoz d.o.o., Zagreb, OIB 68752651868 ( dalje: prijevoznik ), dana 08. studenog 2011 ...

www.mpz.hr

ZAKON O OBRTU F BiH

Popis djelatnosti koje se mogu obavljati kao domaća radinost i uvjete za njihovo obavljanje propisuje upanijski ministar nadle an za obrtništvo.

okbpk.com

Opće uvjete opskrbe električnom energijom HEP - Opskrbe d.o.o.

1. Opći uvjeti opskrbe električnom energijom HEP - Opskrbe d.o.o. (dalje u tekstu: Opći uvjeti), određuju uvjete opskrbe električnom energijom te prava i obveze ugovornih strana - Kupca i Opskrbljivača - koji proizlaze iz tog ugovornog odnosa.

www.hep.hr

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE - OP Ć E UVJETE ZA OPSKRBU ELEKTRI ...

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 369 Na temelju članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001 i 177/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. veljače 2006. godine donijela

www.hrote.hr

OPĆE UVJETE ISPORUKE

Na temelju članka 20. st.2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN broj 26/03-proč.tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 295. Zakona o obveznim odnosima (NN broj 35/05 i 41/08), članka 24.

komunalac-petrinja.hr

O LICENCI ZA OBAVLJANJE JAVNOG PRIJEVOZA U CESTOVNOM PROMETU

Licence iz člana 2. ovog Pravilnika u formi rješenja izdaje nadle no kantonalno ministarstvo iz oblasti prometa na pismeni zahtjev prijevoznika ukoliko prijevoznik ispunjava uvjete propisane odredbama ovog Pravilnika.

kuiptk.ba

POSEBNE UZANSE/UZANCE U UGOSTITELJSTVU

Odredjujući opće uvjete poslovanja ugostitelja kućni red obično sadr i: primjenu ovih uzansi/uzanci, postupak rukovanja ključem odnosno karticom sobe, podatak po kojem će se redu i uz koje uvjete gost koristiti uslugom prehrane i posebnim uslugama, uvjete plaćanja, otkazne rokove, napuštanje ...

www.kuiptk.ba

I. PODACI O STJECATELJU LICENCE - INFORMATION ON THE LICENSEE:

IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA - STATEMENT OF THE CLAIMANT: Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom II., ispunjava sljedeće uvjete - The undersigned certifies that the beneficial owner mentioned under II fulfills the ...

porezi.net

Other sites you could try:

Find videos related to Uvjete