Uticali

stručni prilozi

bankarstvo 7 - P rocesi deregulacije finansijske i bankarske strukture u razvijenim tržišnim ekonomijama uticali su presudno na jačanje konkurencije između banaka i drugih finansijskih institucija kao i međusobne konkurencije poslovnih banaka.

www.ubs-asb.com

[email protected] / CONTENTS

Posle pada srpskih teritorija pod tursku vlast, dolazi do formirawa novih politi~kih i ekonomskih odnosa, koji su neminovno uticali i na kulturna zbivawa u novonastalim uslovima.

www.mpu.rs

SISTEM KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U CRNOJ GORI SYSTEM OF ...

Način osnivanja društva (osno-vano je radi realizacije jednog poduhvata - izgra-dnje gostionice) i nepostojanje svih elemenata korporativnog upravljanja (upravljanje je bilo pod uticajem dr ave, a ne volje akcionara) koji postoje danas, uticali su da se ovo društvo brzo ugasi.

www.mnje.com

SOCIOLOGIJA NA UNIVERZITETU CRNE GORE

Prvak u tome je univerzitet u Bolonji 1088. a zatim u Parizu 1150., koji su značajno uticali i bili uzor ostalim univerzitetima (Oksford 1167, Kembridž 1209, Prag 1347, Beč 1365, Krakov 1364) i drugi. 1 Kasnije u periodu kulturnih i vjerskih diferencijacija zapadne i srednje Evrope izdvojila su se tri ...

www.socioloskaluca.ac.me

COMPARISON BETWEEN USING STARTER CULTURE, Gdl, AND A ...

Ni 0.4% ni 0.8% GdL-a nisu uticali na kontrolu domaće LAB zbog koje se povećava verovatnoća post-acidifikacije i negativnog senzornog uticaja na salamu.

www.istocar.bg.ac.rs

Kompletna knjiga za Branka1

... pomoću vetrogeneratora • pad cena vetrogeneratora i prateće opreme srazmerno sve većoj upotrebi energije vetra • ekološki potpuno čist način pretvaranja energije • mala zauzetost zemljišta Energetske krize, smanjenje zaliha fosilnih goriva i enormno zagađivanje planete uticali su da se ...

www.centrala.org.rs

„Hrana treba da bude lek, a lek hrana” Hipokrat Hipokrat

FAKTORI KOJI SU UTICALI NA FAKTORI KOJI SU UTICALI NA SMANJENJE ZASADA POD KRUŠKOM • pre svega osetljivost na neke parazite (kruškinu buvu i bakterioznu plamenja

www.agropress.org.rs

Sremska Mitrovica

Ovakva istorija grada, uz iskopine antičke carske palate koje su nedavno natkrivene i pret-vorene u pravu turističku atrakciju, uticali su da turizam postane jedan od razvojnih prioriteta grada. srEmska mitrovica bEograd (70 km) bEč (670 km) istaNbUl (1.017 km) sofija (449 km) solUN (650 km) bUdimpEšta ...

www.siepa.gov.rs

Modelovanje fenomena prenosa toplote i mase pri sušenju ...

Postoji više razloga koji su uticali na odabir teme. Pre svega to je kontinuitet sa prethodnim magistarskim radom [ii]. Prilikom procesa izrade tog rada započeto je izučavanje fenomena koji (mogu da) utiču na proces sušenja, kao i problema do kojih tom prilikom dolazi.

www.uns.ac.rs

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. u/in

Nerazvijena pri-vreda, nestabilna politi~ka situacija i nepoštivanje zakona u oblasti osigu-ranja u najve}oj su mjeri uticali na to da BiH i dalje jako zaostaje ne samo za razvijenim zemlja Evropske unije, nego i za najbližim susjedima.

www.sarajevoosiguranje.ba

Other sites you could try:

Find videos related to Uticali