Uporabili

The influence of grafting on yield of two tomato cultivars ...

Za žlahtni del - cepič smo uporabili hibridni sorti 'Monroe' in 'Belle' za podlago pa kultivarja paradižnika 'PG 3' in 'Beaufort'. Uporabili smo dve tehniki cepljenja: ...

aas.bf.uni-lj.si

The relationship between Early Holocene climate change and ...

Kot #tudijski primer smo uporabili nedavno pridobljeno serijo podatkov s planote Konya v centralni Anatoliji, Tur"ija. KEY WORDS - climate change; 8.2k event; ...

arheologija.ff.uni-lj.si

DIGITALNE KOMPETENCE PRI POUKU GEOGRAFIJE DEVELOPING THE ...

Rezultate sva uporabili za načrtovanje in izvedbo različnih aktivnih metod poučevanja pouka geografije. Ugotovitve sva preizkusili na temi naravnogeografske značilnosti Severne Evrope.

www.sirikt.si

Transformational Leadership Styles in Slovenian Police

... ki so za samoocenjevanje oziroma merjenje zaznave lastnih stilov vodenja uporabili MLQ anketo. Prihodnje raziskave bi morale vključiti zaznavanje podrejenih glede stilov vodenja policijskih managerjev, ...

www.fvv.uni-mb.si

AN OPTICAL-EMISSION-SPECTROSCOPY CHARACTERIZATION OF OXYGEN ...

Za oksidacijo aluminijevih folij smo uporabili visoko reaktivno kisikovo plazmo, ki smo jo ustvarili z radiofrekven~no razelektritvijo pri frekvenci 27,12 MHz in mo~i 300 W. Vzorce Al-folij dimenzij 20 × 40 mm smo polo`ili v razelektritveno

revijamit.imt.si

Evaluation of different designs of temporary electric fence ...

prašiča na koruzno njivo smo v našem poskusu uporabili začasno elektroograjo. Na območju Šmihela pri Postojni je bil izveden poskus varovanja posevka (silažne) koruze pred divjim

aas.bf.uni-lj.si

DIsTrIbUTIon AnD CommUnITIEs of

Za rekonstrukcijo pojavljanja obeh vrst smo uporabili herbarijske in terenske podatke. Opazili smo močno upadanje števila nahajališč, kjer se pojavlja C. aculeata .

hacquetia.zrc-sazu.si

Learning rules for morphological analysis and synthesis of ...

Za učenje pregibnih paradigem makedonskih besed smo uporabili sistem Clog, ki temelji na induktivnem logičnem programiranju. Clog se nauči odločitvenih seznamov prvega reda, ...

nl.ijs.si

RELATION BETWEEN NUMBER OF PATTERNS JUMPS AND REAL TIME ...

8 Faculty of Sport, University of Ljubljana, ISSN 1318-2269 Kinesiologia Slovenica, 15, 3, 8-13 (2009) Povzetek S študijo smo želeli razviti metodo analize vzorcev skokov, da bi lahko kvantificirali tipe skokov in njihovo povezavo z dejanskimi tekmovanji, uporabili pa smo podatke z Evropskega ...

www.fsp.uni-lj.si

LINKING MEDICAL RECORDS AND ASSESSMENT INSTRUMENTS TO THE ICF ...

podatkov smo uporabili poseben obrazec o primeru na . 50 INTRDUCTION Traumatic brain injury (TBI) is one of the most serious medical conditions and is often associated with significant

ibmi.mf.uni-lj.si

Other sites you could try:

Find videos related to Uporabili