Upisani

IZMENA I DOPUNA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Glasnik RS“ br. 4/2010) studenti upisani na magistarske studije do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 76/2005) imaju pravo da završe studije po započ etom planu i programu, uslovima i pravilima studija najkasnije do kraja školske 2013/2014. godine ...

www.fdu.edu.rs

Zahumska 26, 11000 Beograd tel./fax:2404-928

Zahumska 26, 11000 Beograd Agencija za privredne registre br 147291/2008, matični broj 20486562 Tekući račun: 160-313350-53 kod Banca Intesa ad, Beograd, RC/Ekspozitura Beograd/ BEOGRAD XI Upisani kapital, novčani: 500,00 EUR Uplaćeni kapital, novčani: 500,00 EUR Poreski identifikacioni ...

www.vaming.rs

PRIJAVA ISPITA ZA JANUARSKI ISPITNI ROK 2009

Studenti upisani 2006. godine i kasnije, mogu prijavljivati samo ispite koji se slušaju u zimskom semestru. Izuzteno, studenti četvrte godine studija koji su upisani 2006. godine mogu prijaviti i jedan ispit koji su slušali u letnjem semestru.

fon.rs

VIŠA TENIČKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKI MENAD MENT KRUŠEVAC

viŠa teniČka Škola za industrijski menad ment kruŠevac monografija 1993-2003. uvod nastavni plan pilot-fabrika - nastavna baza za praktiČnu obuku studenata seminarski radovi zavrŠni radovi studenata organizaciona i kadrovska struktura upisani studenti Škole pravilnik o nagraĐivanju ...

www.indmanager.edu.rs

Kandidati za polaganje pedagoške grupe predmeta upisani od ...

Microsoft Word - pgp_ir_ped_t2_100614.doc. Kandidati za polaganje pedagoške grupe predmeta upisani od 15.02.2010.godine do 01.03.2010.godine (ljetni semestar akademske 2009/10.)

www.pf.unze.ba

Studentiupisani2009,2010.i2011.god.: - Grupa za japanski ...

Grupa za japanski jezik i književnost − Januarski ispitni rok 2012. god. Studenti upisani 2009, 2010. i 2011. god.: − Savremeni japanski jezik G-2 − 23.

www.fil.bg.ac.rs

"EURO INFORMATIKA" d.o.o. Beograd Pirandelova br. 6A ...

i. neuplaĆeni upisani kapital ii. goodwill iii. nematerijalna ulaganja 2 159 93 iv. nekretnine, postrojenja, oprema i bioloŠka sredstva (1+2+3) 3 9,604 10,957

www.mdmrevizija.com

KK_SIFRE oktobar 2010

SIFRANAZIV OBAVEZAN VAZI-ODVAZI-DO 0 NEUPLACENI UPISANI KAPITAL I STALNA IMOVINA 3 2005-01-01 00 NEUPLACENI UPISANI KAPITAL 3 2005-01-01 000 Neuplaceni upisani kapital-obicne akcije 2 2005-01-01 001 Neuplaceni upisani kapital-prioritetne akcije 2 2005-01-01 002 Neuplaceni upisani udeli 2 2005-01-01 01 NEMATERIJALNA ...

www.nbs.rs

Registar menica i ovlašćenja je javna knjiga i vodi se u ...

... 35254 Popovac, opština Paraćin Tel. +381 (35) 8817 036; Fax +381 (35) 8817 510; Mob. +381 (63) 600 152 Web: www.miletickomerc.com; e-mail: [email protected] Račun: Alpha Bank: 180-5211210011086-65 PIB: 100940558; Matični broj: 06397581; upisan u registar APR-a broj БД 76837, upisani ...

miletickomerc.com

BILANS STANJA

RUMAPLAST AD IZVEäTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU - u hiljadama dinara - Ukupna pove*anja u teku*oj godini 23,390 221 0 23,611 0 Ukupna smanjenja u teku*oj godini 23,390 55,089 78,479 0 Stanje na dan: 31.12.2007. godine 128,211 0 0 0 177,816 221 0 (55,089) 0 251,159 0 PRO VERA: Osnovni i ostali kapital Ne up l a * eni upisani ka pita ...

www.rumaplast.com

Other sites you could try:

Find videos related to Upisani