Unije

IMPRESSUM

(4) Pravo Evropske unije, Zbornik radova , Priprema i redakcija: Dr Dobroslav Mitrović i Dr Obrad Raĉić, Sluţbeni glasnik, Beograd, 1996. (5) Radoman, M., Osnove prava medjunarodnog robnog prometa i prava Evropske unije, Beograd, 2004.

unvi.edu.ba

CENTAR ZA PRAVO EVROPSKE UNIJE

CENTAR ZA PRAVO EVROPSKE UNIJE PRAVNOG FAKULTETA U KRAGUJEVCU Centre for European Union Law Zentrum fÏr Europarecht Jovana Cvijića 1, YU - 34000 Kragujevac, tel. ++381 34 306 576; fax, 034 306 540; iro račun: 840-999666-79 ...

pravoeu.jura.kg.ac.rs

FISKALNI SUATAV I FISKALNA POLITIKA EUROPSKE UNIJE, Jure ...

199 FISKALNI SUATAV I FISKALNA POLITIKA EUROPSKE UNIJE, Jure Šimović and Hrvoje Šimović, 2006, Faculty of Law, Zagreb, pp. 310 Review * The beginning of 2006 saw the publication of this book, which deals with political and economic integration in the European Union, within which an important ...

www.ijf.hr

POJMOVNIK FONDOVA EUROPSKE UNIJE GLOSSARY OF THE EUROPEAN ...

3 Uvodna rijeË Proces pristupanja u Ëlanstvo Europske unije postavlja pred Hrvatsku izazov prilagodbe zajedniËkoj pravnoj steËevini, ali otvara i moguÊnost korištenja fi nancijskih sredstava iz proraËuna Europske unije.

public.mzos.hr

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR Doktorska disertacija Ekonomska konvergenca držav Evropske unije z vidika ekonomskokulturnih

www2.arnes.si

IPA Programming and Project Preparation Facility

IPA Programming and Project Preparation Facility Ministarstvo finansija Republike Srbije Ministry of Finance of the Republic of Serbia Sektor za programiranje i upravljanje fondovima Evropske Unije i razvojnom pomoci Department for Programming and Management of EU Funds and Development ...

www.evropa.gov.rs

SLOVEN[^INA NA SPLETU V DOKUMENTIH SLOVENSKE RAZLI^ICE ...

Darja Erbi~, Jasna Belc, Adriana Krsti~Sedej, UDK 81'255:811.163.6'276.6:34 Nata{a Zavir{ek @or`, Milena @agar, Nevenka Gaj{ek, Miran @eljko Ljubljana SLOVEN[^INA NA SPLETU V DOKUMENTIH SLOVENSKE RAZLI^ICE PRAVNEGA REDA EVROPSKE UNIJE, V TERMINOLO[KI ZBIRKI IN KORPUSU Slu`bi ...

www.centerslo.net

IMPLEMENTACIJA STANDARDA ISO 9000 U NEKIM

Zemlje u tranziciji ula`u znatne napore u cilju implementacije postavljenih kriterija sadr`anih u Bijeloj knjizi Evropske unije. U tim nastojanjima zna~ajnu ulogu ima PHARE program i njegovi podprogrami.

www.mf.unze.ba

INSTITUT ZA UPOREDNO PRAVO INSTITUTE OF COMPARATIVE LAW ...

Unije da otpočnu zajedničke aktivnosti, tj. unaprede saradnju u određenoj oblasti u okvi ru institucionalnog okvira Unije. Ostale države članice mogu naknadno, kada se steknu

www.comparativelaw.info

EUROPEAN UNION COMMON TRANSPORT POLICY Prometna politika ...

"Naše more" 50(5-6)/2003. 197 Anton Ogorelc * ISSN 0469-6255 (197-203) EUROPEAN UNION COMMON TRANSPORT POLICY Prometna politika Europske unije 656.01(4-67EU) Original scientific paper Izvorni znanstveni članak Summary Common transport policy of the EU strives to achieve more sustainable modal ...

hrcak.srce.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Unije