Ukrepe

CILJI EU ZA LETO 2020 IN MERJENJE RAZVOJA - SLOVENSKI PRISTOP

Nacionalni reformni program bo moral opredeliti in izvajati ukrepe zapisane v izhodni strategiji, ugotoviti, kje so nacionalne ovire za rast, ter zapisati ukrepe potrebne za vrnitev gospodarstva na pot trajnostne rasti in vzdr nih javnih financ.

www.stat.si

I, the undersigned

... to take all necessary steps regarding medical care pertaining to the health of the named Minor (medical treatment, hospitalisation, surgical intervention, anaesthetics, etc) if needed. da poskrbi za vse potrebne medicinske ukrepe za zdravje imenovanega mladoletnika (zdravljenje, hospitalizacija ...

www.drustvo-skam.si

11_09_16_Terminski_plan_JR

www.mkgp.gov.si

TURLOUGHS: A MOSAIC Of BIODIVERSITy AND MANAGEMENT SySTEMS ...

Turloughi so sestavni del irske kulturne pokrajine in je torej pomembno določiti ukrepe za njihovo ohranitev, ki bodo vključevali lastnike zemlje in upoštevali tako družbenoekonomske dejavnike kot tudi ohranjanje njihove biološke raznovrstnosti.

carsologica.zrc-sazu.si

Social context as pillar of sustainable forest management - a ...

... NAČELIH TRAJNOSTI - slovenski primer Dr. Nevenka BOGATAJ Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134 a, 1000 Ljubljana T: (+386) (0)1 5842 579, E: [email protected] POVZETEK Druţbeni steber je bolj ali manj zapostavljeno področje trajnostnega razvoja, čeprav je za gozdnogospodarske ukrepe ...

sk.acs.si

ANALIZA PROIZVODNJE IN OCENA UČINKOV IZBOLJŠAV

V podjetju predstavljajo večji problem dobavni roki, saj se le ti dosegajo z zelo velikimi napori, kar pomeni, da bi bilo potrebno izvesti nekatere racionalizacijske ukrepe glede organizacije dela v proizvodnji.

www.p-ng.si

KRITIČNA ANALIZA NAPOTITEV NA ELEKTRODIAGNOSTIČNO PREISKAVO ...

Za grobe admi-nistrativne ukrepe pa ni pričakovati, da bodo vodili k dvigu kakovosti storitev, še manj pa k večjemu zadovoljstvu bolni-kov in s tem tudi zaposlenih v zdravstvu.

www.kclj.si

KONTINUIRANO IZOBRA EVANJE KADROV V CENTRU ZA NUJNO ...

Teoretično znanje obsega zakone, pravila in odredbe, poznavanje pravil varnega dela z nevarnimi snovmi, prepoznavanje nevarnosti in varnostne ukrepe na terenu, preprečevanje nesreč in hitro reagiranje, ukrepanje v nujnih primerih, odlaganje kontaminiranega pribora, uporabo novih zdravil in obrazcev ...

www.zbornica-zveza.si

POLICIJSKE POSTAJE

Komandir PP vodi PP, načrtuje, organizira, usmerja in nadzoruje opravljanje dela iz pristojnosti PP, zagotavlja zakonito, učinkovito in pravočasno opravljanje nalog, odreja ukrepe in odloča v skladu z zakoni in pooblastili, ki jih nanj prenese direktor policijske uprave.

www.fu.uni-lj.si

Upcoming*functions*/* prireditve*at*Slovenian* Club*Adelaide*

Med*njimi*koordinacijsko*skupino,*ki*bo* pripravljala*ukrepe*za*blažitev*posledic* finanč ne*krize.*To*skupino*bo*vodil* minister*za*razvoj*Mitja*Gaspari,*v*njej* pa*bodo*še*ministri*za*finance*Franci* Križanič ,*za*gospodarstvo* Matej* Lahovnik,*za*delo*Ivan*Svetlik*in*za* znanost*Gregor*Golobič.*

www.glasslovenije.com.au

Other sites you could try:

Find videos related to Ukrepe