Temeljem

ISKUSTVA ELEKTRE ZAGREB U DEFINIRANJU I DOKUMENTIRANJU OP

Osnovni principi vezani uz upravljanje okolišem obuhva¸aju prepoznavanje aspekata i utjecaja na okoliš temeljem kojih se postavljaju ciljevi i programi, prate mjerljivi rezultati njihove provedbe, te periodi˛ki poduzimaju aktivnosti za neprekidno poboljšavanje.

www.ho-cired.hr

TABLE OF CONTENTS

Temeljem analize podataka 398.978 pacijenata bez poznate KBS, ukljuËenih u American College of Cardiolog y National Cardiovascular Data Registry , u kojih je uËin jena elektivna koronarografija, znaËajni oblik KBS je po-tvren u samo u 38% sluËajeva.

www.kardio.hr

Interakcije klopidogrela i inhibitora protonske pumpe

Temeljem ovih rezultata autori su zakljuËili da is-tovremena primjena IPP i klopidogrela nakon koronarne intervencije s ugradnjom stenta smanjuje uËinkovitost klo-pidogrela.

www.kardio.hr

Klasifikacija nekih tipova tla u Hrvatskoj i njihova ...

U radu se prikazuju dosadašnji rezultati pedoloških istraţivanja tri karakteristiţna tipa tla u razliţitim geomorfološkim podruţjima Hrvatske, te rezultati sistematske pripadnosti istraţivanih tala prema nacionalnoj klasifikaciji tla, temeljem ţega je izvršena korelacija prema WRB.

sa.agr.hr

HRVATSKI GLASNIK INTELEKTUALNOG - VLASNISTVA za intelektualno ...

prethodno ispitivanje temeljem PCT-a. 2 Ured za intelektualno vlasništvo Beneluksa (BOIP) (bivši Uredi za žigove i dizajn Beneluksa) zamjenjuje

dziv.hr

Hrvatski zavod za norme

HZN - Oglasnik za normativne dokumente 3/2010 • Rezultati hrvatske normizacije A3 Rezultati hrvatske normizacije 1.1 Hrvatske norme Temeljem Zakona o normizaciji (Narodne novine 163/03) hrvatske norme priprema, izdaje i objavljuje Hrvatski zavod za norme, na prijedlog tehniËkih odbora.

www.hzn.hr

Z A H T J E V - Temeljem članka 10. stavka 1. Odluke o ...

Temeljem članka 10. stavka 1. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/11) podnosim . Z A H T J E V

www.zagrebparking.hr

Temeljem Zakona o prire ñivanju igara na sre ć - Članak 2 ...

1 Temeljem Zakona o prire ñivanju igara na sre ću i nagradnih igara (NN br. 87/09) i Pravilnika o prire ñivanju nagradnih igara (NN br. 8/10), prire ñiva č Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb,

www.pbzcard.hr

Preliminarna prijava Preliminary Registration Form

VREDNOVANJE I POTVRDA O SUDJELOVANJU / Temeljem Pravilnika o trajnom usavršavanju Hrvatske liječničke komore, sudjelovanje liječnika na Kongresu vrednovat će se s 15 bodova za predavače (usmeno izlaganje ili poster) i s 10 bodova za slušače.

www.alzheimer2012.com

Temeljem Pravilnika o sadr aju podataka o svim sastojcima i ...

1 Temeljem Pravilnika o sadr aju podataka o svim sastojcima i njihovim količinama po vrsti i tipu koji se koriste u proizvodnji duhanskih proizvoda te o načinu informiranja javnosti (NN 39/09) objavljuju se: STANDARDIZIRANE TABLICE ZA IZVJEŠĆIVANJE O SASTOJCIMA DUHANSKIH PROIZVODA ...

www.hzjz.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Temeljem