Srpskoj

Strategija primarne zdravstvene zaštite The Primary Health ...

5 Strategija primarne zdravstvene zaštite The Primary Health Care Strategy Uvod Polazna osnova za utvrđivanje Strategije primarne zd­ravstvene zaštite (u d­aljem tekstu: PZZ) u Republici Srpskoj je njen Ustav, po kome se pravo na zd­ravlje i zd­ravstvenu zaštitu d­efinišu kao osnovna ...

www.vladars.net

Predrag Palavestra. Jevrejski pisci u srpskoj knji evnosti ...

Serbian Studies: Journal of the North American Society for Serbian Studies 15(2): 269-76, 2001. Predrag Palavestra. Jevrejski pisci u srpskoj knji evnosti .

www.serbianstudies.org

STRATEGIJA NADZORA NAD OPOJNIM DROGAMA I SUZBIJANJA ...

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ministry of Health and Social Welfare of the Republic of Srpska STRATEGIJA NADZORA NAD OPOJNIM DROGAMA I SUZBIJANJA ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA U REPUBLICI SRPSKOJ za period od 2008. do 2012. godine Strategy for Monitoring of Opiate Drugs ...

80.87.240.16

Politika mentalnog zdravlja Mental Health Policy

Nacionalna politika i Zakon o zaštiti lica sa men­ talnim poremećajima će omogućiti Republici Srpskoj da rješava probleme u ovoj oblasti i dostigne standarde koji su također i indikatori, a i preduslovi za odgovarajući i održ­iv razvoj. ment, all relevant professional disciplines, citizens ...

www.vladars.net

Specifičnosti kliničkog ispoljavanja multiple sistemske ...

E-mail: [email protected] net ORIGINALNI ČLANAK UDC: 616.8-009.5-036.17-085(497.11) Specifičnosti kliničkog ispoljavanja multiple sistemske atrofije u srpskoj populaciji Clinical characteristics of multiple system atrophy in Serbian population Nada Nešić*, Marina Svetel †, Tatjana Pekmezović † ...

www.doiserbia.nb.rs

Promjene u oporezivanju dohotka i doprinosima u Republici ...

Promjene u oporezivanju dohotka i doprinosima u Republici Srpskoj od 1. februara 2011. Od 1. februara 2011. godine u Republici Srpskoj na snazi su Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Izmjene i dopune Zakona o doprinosima objavljene u Slu benom glasniku Republike Srpske od 5. januara 2011.

www.verein.ba

MU[KARCI I @ENE U REPUBLICI SRPSKOJ

Gender statistika Gender statistics Republi~ki zavod za statistiku Republike Srpske The Republika Srpska Institute of Statistics I Z D A W A Republi~kog zavoda za statistiku Republike Srpske PUBLICATIONS of the Republika Srpska Institute of Statistics MU[KARCI I @ENE U REPUBLICI SRPSKOJ izlazi ...

www.unece.org

VODIČ ZA ZAPOŠLJAVANJE

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA VODIČ VODIČ ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA ZAPOŠLJAVANJE Projekat koji finasira EU i kojim upravlja Projekat koji finasira EU i kojim upravl Evropska ja Evropska ...

resursnicentar.ehons.org

Stanje u proizvodnji mlijeka obilježava

Razlika u cijeni sirovog mlijeka koja se može ostvariti, sa proizvodnjom po muznim grlu od 5.475 litara u laktaciji (što se postiže na većim farmama), i sa mužom 10 krava kreće se od 9.712,05 KM u Federaciji BiH, pa do 16.252,05 KM u Republici Srpskoj obzriom da je razlika u premiji za mlijeko ...

www.bosniafarma.ba

ENR 1.6 RADARSKE USLUGE I POSTUPCI ENR 1.6 RADAR SERVICES AND ...

... domet PSR 80 NM, domet MSSR 256 NM; d) PSR/MSSR station at Murtenica, position 433522N 0194733E, PSR range 80 NM, MSSR range 256 NM; e) MSSR stanica u Skoplju, pozicija 415730N 0213737E, domet MSSR 256 NM; e) MSSR station in Skopje, position 415730N 0213737E, MSSR range 256 NM; f) PSR stanica na Srpskoj ...

www.mycity-military.com

Other sites you could try:

Find videos related to Srpskoj