Republikama

ZAKON O MATI NIM KNJIGAMA

ZAKON O MATI NIM KNJIGAMA ("Sl. glasnik SRS", br. 15/90 i "Sl. glasnik RS", br. 57/2003) I OSNOVNE ODREDBE lan 1 O li˙nim stanjima gra˜ana vode se mati˙ne knjige.

www.drzavnauprava.gov.rs

DR RAJKO KOSANOVIĆ SOCIJALNO PRAVO SOCIJALNO PRAVO

DR RAJKO KOSANOVIĆ SOCIJALNO PRAVO,, Znaci koje ostavljamo iza sebe neće izbeći sudbinu svega što je ljudsko: prolaznosti zaborav” Ivo Andrić: ,,Znakovi pored puta” Izdavanje ove publikacije pomogla je

www.fes.rs

MAGISTARSKI RAD

Interesantno je napomenuti da na robu koja se uvozi u Crnu Goru, a proizvedena je u bivšim republikama SFRJ, mo e se plaćati carina po stopama utvrđenim carinskim tarifama tih dr ava, ukoliko je to za korisnika povoljnije. 2.3.3.

www.cek.ef.uni-lj.si

Proizvodni program

Sa svojim proizvodima prisutan je u zemljama zapadne evrope, zemljama bivšeg Sovjetskog saveza kao i u bivšim jugoslovenskim republikama. Firm PROGRES was founded in Čačak in 1979 as a workshop.

www.progres-cacak.rs

JUGOISTOČNA EVROPA - ZAPADNI BALKAN - BOSNA I HERCEGOVINA I ...

PANEVROPSKI UNIVERZITET „APEIRON" FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE College of Modern Managament Banjaluka Smjer: JAVNA UPRAVA JUGOISTOČNA EVROPA - ZAPADNI BALKAN - BOSNA I HERCEGOVINA I NJENI GRAĐANI U EVROPSKOJ UNIJI /Magistarski rad/ MENTOR: KANDIDAT: prof ...

www.apeiron-uni.eu

Regional Cooperation - Priority for Serbian Businesspeople

55 Intervju / Interview ziviranjem saradnje sa republikama biv{e SFRJ, novim dr`avama u regionu. Sa njima se ja~aju veze, osnivaju se koordinaciona tela i poslovni saveti.

www.promoney.rs

Salford Manages 195 Million USD Invested the Balkans

Za sada je Salford investirao u biv{im sovjetskim republikama, kao {to su Gruzija i Ukrajina, u Rusiji i na Balkanu. Na Balkanu je odabrana Srbija, jedna od poslednjih zemalja jugoisto~ne Evrope koja je u{la u tranziciju.

www.promoney.rs

Z A K O N O IZBEGLICAMA

"Slu beni glasnik RS", br. 18/92, "Slu beni list SRJ", br. 42/2002, "Slu beni glasnik RS", br. 45/2002, Z A K O N O IZBEGLICAMA *lan 1. Srbima i gra*anima drugih nacionalnosti koji su usled pritiska hrvatske vlasti ili vlasti u drugim republikama, pretnje genocidom, kao i progona i ...

www.kirs.gov.rs

PRAVILNIK O PROGRAMU PRAVOSUDNOG ISPITA

Jezik u slu benoj upotrebi i pismo u Saveznoj Republici Jugoslaviji i u republikama članicama. Nadle nost Savezne Republike Jugoslavije i nadle nost republika članica.

www.puma.vojvodina.gov.rs

Republika Hrvatska - Mali vodič = Republic of Croatia - Mini ...

pravnih sveza s republikama koje su tvorile SFRJ, proglašena samostalnost. 22. svibnja 1992. • Republika Hrvatska primljena kao 178. č

hidran.hidra.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Republikama