Rektorskog

S V E U Č I L I Š T E U Z A G R E B U

Z A P I S N I K 10. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2008./2009., odr ane 23. rujna 2009. godine u 11 sati u prostorijama Rektorata Sveučilišta u Zagrebu Nazočni članovi Rektorskog zbora: • prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik, rektorica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku ...

www.unizg.hr

REKTORSKI ZBOR

Do 31. prosinca 2005. godine u postupku izbora ili reizbora u znanstvenonastavna zvanja primjenjivat će se Odluka o utvrđivanju minimalnih uvjeta za ocjenu nastavne i stručne aktivnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i nastavna zvanja Rektorskog

www.unizd.hr

Na temelju odredbe članka 105. stavka 4. podstavka 1. Zakona ...

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine. Broj: RZ-01-03-1500/20-2007 Zadar, 22. ožujka 2007. Predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Mateo Milković , v. r.

www.unizd.hr

2 jednog člana za povjerenstvo koje će imenovati sastavnica ...

Odlukom Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05).

www.pbf.unizg.hr

REKTORSKI ZBOR Sveučilište u Dubrovniku

REKTORSKI ZBOR Sveučilište u Dubrovniku Ćira Carića 4. 20000 Dubrovnik Ur. Broj: RZ-01-02- 1500/ 15-2007. U Dubrovniku, 19. veljače 2007. Z A P I S N I K s 4. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2006./2007. godini, odr ane 16. veljače 2007. u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku ...

www.unizg.hr

Na temelju članka 29., 41., 42., i 43. Statuta Medicinskog ...

Rektorskog zbora). Pristupnici koji se prvi puta biraju u znanstveno-nastavna zvanja moraju imati pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima u skladu s odlukom Rektorskog zbora

www.medri.uniri.hr

VODIČ U POSTUPKU IZBORA U ZVANJA

Za nastavne predmete iz područja koje može predavati samo umjetnik, uz Uvjete Rektorskog zbora, koje potvrđuju sveučilišna tijela, uvjeti za izbor u umjetničkonastavna zvanja redoviti profesor, izvanredni profesor i docent, koje potvrđuje Matični odbor, temelje se na umjetničkoj ...

www.universitas.hr

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja

predavanje pred nastavnicima i studentima u skladu s odlukom Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja (NN129/2005). Pristupnici moraju imati pozitivnu evaluaciju održane nastave od povjerenstva i studenata prema tablici koja se

neuron.mefst.hr

ZAKON O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU

(2) Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje: 1. predla e i potiče donošenje mjera za unaprjeđenje visokog obrazovanja, 2. predla e projekciju mre e javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, 3. daje suglasnost na uvjete Rektorskog zbora i Vijeća veleučilišta i visokih škola za stjecanje ...

www.nsz.hr

Univerziteta Crne Gore

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore upoznao se, u formi informacije, sa zahtjevom dva profesora sa Pravnog fakulteta za tumačenje odredbi Statuta Univerziteta Crne Gore (djelovodni broj Pravnog fakulteta 01-1147 od 20.4.2010), kao i aktom Rektorskog kolegijuma u vezi predmetnog zahtjeva (djelovodni ...

www.ucg.ac.me

Other sites you could try:

Find videos related to Rektorskog