Razveljavitvi

REGULATION (EC) No 765/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF ...

setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93

eur-lex.europa.eu

Uredba (EU) št. 1007/2011 Evropskega Parlamenta in Sveta z ...

Uredba (EU) št. 1007/2011 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2011 o imenih tekstilnih vlaken in s tem povezanim etiketiranjem in označevanjem surovinske sestave tekstilnih izdelkov ter razveljavitvi Direktive Sveta 73/44/EGS in direktiv 96/73/ES in 2008/121/ES Evropskega ...

eur-lex.europa.eu

SPORAZUM O RAZVELJAVITVI POGODBE O ZAPOSLITVI

VZOREC 1 SPORAZUM O SODELOVANJU ki ga skleneta ORGANIZATOR : Droga Kolinska, Živilska industrija, d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, Slovenija, ki ga zastopa Enzo Smrekar, in UDELEŽENEC: _____, roj. _____, stanujoč _____ , ki ga zastopa ...

si.cockta.eu

ENERGETSKI ZAKON

S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo naslednje direktive Evropske skupnosti: - Direktiva 2003/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 96/92/ES (UL L št. 176 z dne 15.7.2003 ...

e-konstrukcije.si

Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in ...

- Odlo čbo Ustavnega sodiš ča Republike Slovenije o razveljavitvi četrte alinee prvega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi v obsegu, kolikor je veljala pred njeno uveljavitvijo, št.

www.svlr.gov.si

Objava Uredbe (EU) št

Uredba (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS Objava Uredbe (EU) št

www.mg.gov.si

Javno povabilo izvajalcem usposabljanja - delodajalcem za ...

... o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (OJ L 210/2006), z vsemi spremembami, Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe ...

www.ess.gov.si

NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE ...

Na spletnih straneh se obvezno objavijo naslednji predpisi: æ Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L, št. 210 z dne 31.06 ...

ec.europa.eu

o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske ...

4) * * * * I. SPLOäNI DEL 1. *len (vsebina) (1) S to uredbo se za izvajanje: - Uredbe Sveta (ES) öt. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o sploönih dolo*bah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) öt. 1260/1999 (UL L öt. 210 z dne 31.

www.svlr.gov.si

NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA INFORMIRANJE IN OBVEä * ANJE ...

OU je na podlagi to*ke j 60. *lena Uredbe Sveta (ES) öt. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o sploönih dolo*bah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) öt. 1260/1999 (UL L, öt. 210 z dne 31.06.2006, str. 25, v nadaljnjem ...

www.eu-skladi.si

Other sites you could try:

Find videos related to Razveljavitvi