Privremenom

NEKA OTVORENA PITANJA U PRIMJENI INSTITUTA PRIVREMENOG UVOZA ...

"Naše more" 54(3-4)/2007. 123 eljko Dominis* ISSN 0469-6255 (123-136) NEKA OTVORENA PITANJA U PRIMJENI INSTITUTA PRIVREMENOG UVOZA PLOVILA SUKLADNO ANEKSU C MEĐUNARODNE KONVENCIJE O PRIVREMENOM UVOZU Some Open Questions in the Application of the Institute of Temporary Import of Craft in ...

hrcak.srce.hr

PRAVILNIK O PROGRAMU PRAVOSUDNOG ISPITA

Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine 21000 Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 16. PRAVILNIK O PROGRAMU PRAVOSUDNOG ISPITA ("Slu beni glasnik RS", broj 51/97) Član 1.

www.puma.vojvodina.gov.rs

PREKRSENA OBECANJA: Prepreke povratku izbjeglica u Hrvatsku

Human Rights Watch Vol. 15, No. 5(D) 7 • Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo /ODPR trebalo bi uruciti upozorenje privremenom korisniku o kaznenim sankcijama za otudjivanje imovine ili unistavanje.

www.krajinaforce.com

Zakon o finansiranju lokalne samouprave

(2) Ako se bud et ne donese u roku iz stava 1 ovog *lana, donosi se odluka o privremenom finansiranju i to najdu e za razdoblje od tri mjeseca.

www.procon.me

NESTANAK INSTITUTA OTVORENOG MORA U JADRANU

Sve dr ave, obalne i neobalne, imaju pravo na otvorenomu moru ploviti brodovima pod svojom zastavom. 3 Protokol između Vlada Republike Hrvatske i tadašnje Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o privremenom re imu uzdu ju ne granice između dviju dr ava potpisan je 10. prosinca 2002. na ...

hrcak.srce.hr

ZAKON O PRIVREMENOM SMANJENJU PLATA, ODNOSNO ZARADA, NETO ...

ZAKON O PRIVREMENOM SMANJENJU PLATA, ODNOSNO ZARADA, NETO NAKNADA I DRUGIH PRIMANJA U DRŽAVNOJ ADMINISTRACIJI I JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2009) Član 1 Ovim zakonom uređuje se privremeno smanjenje plata, odnosno zarada, neto naknada i drugih primanja narodnih poslanika ...

www.ssvms.org.rs

Deponije -odlagališta otpada

... deponija je građevinski objekt koji je cijelo vrijeme upotrebe u izgradnji • Direktor deponije • Administrativni asistent • Slu benik za kontrolu te ine i registraciju • Asistent u laboratoriji • 3 mehaničara-kompaktor buldozervozači • 2 radnika • čistači • Osoblje u privremenom skladištu ...

reic.org.ba

Zahtjev za priv. i stal bor 1a

Rok vaæenja izdane osobne iskaznice za stranca: Period of validity of the identity card for foreigners issued: na odobrenom privremenom boravku for the temporary stay approved na odobrenom stalnom boravku for the permanent stay approved s odobrenom poslovnom dozvolom for the business permit approved 16.

www.mup.hr

ODLUKU O PRIVREMENOM KORIŠĆENJU JAVNIH POVRŠINA NA ...

Na osnovu člana 27. stav 2. Zakona o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo(»Slu bene novine Kantona Sarajevo,« broj: 20/04), te člana 55.

www.ilijas.ba

SKRA]ENI IZVJE[TAJ VANJSKIH REVIZORA O FINANSIJSKIM ISKAZIMA

5 Napomena: • Hercegova~ka banka d.d. Mostar i Una banka d.d. Biha} bile su tokom 2009. godine pod privremenom upravom i nisu uklju~ene u ovaj bilten.

www.fba.ba

Other sites you could try:

Find videos related to Privremenom