Privrednim

PREČIŠĆENI TEKST STATUTA

2 Na osnovu člana 28 stav 4 i člana 35 stav 2 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", br. 6/2002 i „Službeni list Crne Gore", br. 17/2007, 80/2008) (u daljem tekstu " Zakon o privrednim društvima "), VIII vanredna Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić 16 ...

www.epcg.co.me

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O ...

26. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O DOSTAVLJANJU U INOSTRANSTVU SUDSKIH I VANSUDSKIH AKATA U GRAĐANSKIM I PRIVREDNIM STVARIMA Proglašavam Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostavljanju u inostranstvu sudskih i ...

www.sllistcg.me

belgrade, 5 october 2006

belgrade, 5 october 2006 www.aleksic.biz No. 002 Pg. 1/1 PRIVREDNO PRAVO : ISTIČE ROK ZA USKLAĐIVANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA 30. novembra 2006. ističe rok za usklađivanje privrednih subjekata sa Zakonom o privrednim društvima ("Slu beni glasnik Republike ...

www.aleksic.biz

ZAKON O PRIVREDNIM DRUSTVIMA

Na osnovu člana 88 tačke 2 Ustava Republike Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA Proglašava se Zakon o privrednim društvima, koji je donijela Skupština Republike Crne Gore na sjednici prvog vanrednog zasijedanja u 2002. godini, dana 29. januara 2002. godine.

www.zcg-prevoz.me

Z A K O N O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM ...

Z A K O N O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA lan 1 U Zakonu o privrednim društvima („Službeni list RCG“, br. 6/02 i „Službeni list CG“,

www.taz.rs

PRVI DEO - Prečišćeni tekst

Zakon o privrednim prestupima (1977) _____ ZAKON O PRIVREDNIM PRESTUPIMA ("Slu benI list SFRJ" br. 4/1977, 36/1977, 14/1985, 74/1987, 57/1989, 3/1990 i "Slu benI list SRJ", br. 27/1992, 24/ 19 94, 28/1996 i 64/2001) - integralni tekst ...

www.ius.bg.ac.rs

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004)

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) Deo prvi OSNOVNE ODREDBE Odeljak 1 OSNOVNA NAČELA Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se osnivanje privrednih društava i preduzetnika, upravljanje društvima, prava i obaveze osnivača, ortaka, članova i akcionara ...

www.fimainvest.com

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA lan 1 U Zakonu o privrednim društvima ("Službeni list RCG", broj 6/02) u lanu 1 u stavu 3 prva reenica mijenja se i glasi: "Oblici obavljanja privrednih djelatnosti koji se registruju u skladu sa ovim zakonom dužni su da prije ...

www.taz.rs

Zakon o privrednim druötvima

Zakon o privrednim druötvima Zakon je objavljen u "Sluûbenom listu RCG", br. 6/2002 i "Sluûbenom listu CG", br. 17/2007. DIO I - OSNOVNE ODREDBE Primjena zakona Član 1 (1) Ovim zakonom se ureñuju oblici obavljanja privrednih djelatnosti i njihova registracija.

www.pgbroker.me

UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ...

238. Na osnovu člana 95 tačke 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je donijela Skupština Crne Gore na drugoj sjednici drugog redovnog ...

www.sllistcg.me

Other sites you could try:

Find videos related to Privrednim