Primenjena

EVALUATION OF ZUCKERMAN-KUHLMAN PERSONALITY QUESTIONNAIRE-50 ...

prim enjena psihologija, 2009, vol. 2 (3) str. 217-230 udc 159.923.2.072

primenjena.psihologija.edu.rs

CV Prof. dr Veljko Spasic

AKADEMSKO OBRAZOVANJE: - Doktorat - primenjena matematika, Univerzitet u Beogradu.-Magistratura - primenjena matematika, Univerzitet u Beogradu.

www.megatrend-online.com

Desetogodišnje iskustvo u primeni direktnih i antirefluksnih ...

U grupi bolesnika kod kojih je primenjena direktna anastomoza kod 10,00% operi-sanih došlo je u do razvoja neke od opisane tri vrste kompli-kacija koje ukazuju na oštećenje bubrega (slika 2).

www.doiserbia.nb.rs

* Rad je sproveden u okviru volonterskog projekta ...

155 primenjena psihologija, str. 155-174 UDC 159.923.5-056.26/.36(497.6) Originalni naučni rad Struktura stavova o inkluziji i sindrom izgaranja na poslu kod

primenjena.psihologija.edu.rs

>> dvoručna kupatilska baterija sa setom za tuširanje ...

Nastala je kao rezultat višedecenijskog iskustva RPC Pešović® u proizvodnji opreme za kupatila i odlikuje je čitav niz prednosti u odnosu na postojeće armature: >> pouzdanost i dug vek eksploatacije garantuju primenjena tehnička rešenja i najsavremeniji materijali upotrebljeni u izradi same ...

www.peshovich.com

Superficial urinary bladder tumors treatment results − A 10 ...

Kod bolesnika kod kojih je primenjena BCG terapija nakon TUR prosečna du ina intervala bez tumora bila je 29,33 meseca, dok je u grupi sa hemioterapijom nakon TUR, vreme do pojave recidiva iznosilo 9,44 meseca, a bez adju-vantne terapije srednje vreme do pojave recidiva bilo je 9,84 meseca.

www.doiserbia.nb.rs

Ministarstvo nauke Republike Srbije Matični naučni odbor za ...

Mechanics of Materials (2006-2010) Projekt ON144002 Teorijska i primenjena mehanika krutih i čvrstih tela. Mehanika materijala. Rukovodilac: Katica R. (Stevanović) Hedrih Koordinirajuća NIO: Matematički institut SANU Beograd Broj učesnika projekta: Broj istra ...

www.mi.sanu.ac.rs

I. Radovi u časopisima sa visokim impact faktorom - Publikovani

Project ON 144002 -Theoretical and Applied Mechanics of the Rigid and Solid Bodies. Mechanics of Materials (2006-2010) Projekt ON144002 Teorijska i primenjena mehanika krutih i čvrstih tela.

www.mi.sanu.ac.rs

Janakiraman Balachandran

'MHD and Radiation Effects on Moving Isothermal Vertical Plate with Variable Mass Diffusion', Teorijska I Primenjena Mehanika, Vol 33, No.1, pp 17-29.

sitemaker.umich.edu

Proizvodno masinstvo VII semestar

UKP I -QM Mašinski fakultet -Beograd 5 ZNAČAJ PREDMETA MENAD MENT KVALITETOM Ñ Nauka o in enjerskom prilazu upravljanju kvalitetom Ñ Menad ment kvalitetom -osnova savremenog koncepta kvaliteta Ñ Jedan od ključnih predmeta u obrazovanju in enjera Ñ Deo mnogih in enjerskih disciplina Ñ Primenjena ...

cent.mas.bg.ac.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Primenjena