Pravu

Revija za evropsko pravo: VI (2004) 2-3. ©Centar za pravo EU ...

PRAVU KOJE SE PRIMENJUJE NA UGOVORNE OBAVEZE (RIM I) Rezime . Od trenutka stupanja na snagu Ugovora iz Amsterdama, pravosudna saradnja u građanskim stvarima između država članica Evropske zajednice je premeštena iz

www.pf.uns.ac.rs

Zakon o autorskom pravu ENG

Copyright and Related Rights Act THE ACT ON AMENDMENTS TO THE COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS ACT* SUBJECT MATTER OF THE ACT Article 1 This Act regulates: 1. copyright - rights of authors in respect of their works in the literary, scientific and artistic domains; 2. related rights: a. performer's ...

portal.unesco.org

(“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 12. od 15 ...

prema međunarodnom pravu neovisno o Konvenciji; (c) primjene Konvenci je na odnose između država koji su uređeni međunarodnim sporazumima

www.istra-istria.hr

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Odluke o objavljivanju konvencija Me*unarodne organizacije rada kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji (»Narodne novine - Me*unarodni ugovori« broj 2/94), Ministarstvo rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske objavljuje tekst Konvencije o pravu na organiziranje i ...

www.nsz.hr

United Nations Convention on the Law of the Sea

7 United Nations Convention on the Law of the Sea CONTENTS Page PREAMBLE ..... 21 PART I. INTRODUCTION ..... 22 Article 1.

www.un.org

Conflict of Laws Conventions and their Reception in National ...

On the Convention see, Hrvoje BILIĆ-ERIĆ, Haška konvencija o mjerodavnom pravu za prometne nezgode [The Hague Convention on Law Applicable to Traffic Accidents], in: Zbornik 16. savjetovanja o obradi i likvidaciji automobilskih šteta, Hrvatski ured za osiguanje, Opatija, 2008, pp.153-162; Marijan ...

www.bibliojuridica.org

Vienna Convention on the Law of Treaties

Vienna Convention on the Law of Treaties Done at Vienna on 23 May 1969 The States Parties to the present Convention, Considering the fundamental role of treaties in the history of international relations, Recognizing the ever-increasing importance of treaties as a source of international law and ...

untreaty.un.org

ZAKON

ZAKON O ZALO NOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM U REGISTAR ("Sl. glasnik RS" br. 57/2003) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se zaloga, bez predaje u dr avinu, pokretnih stvari i prava radi obezbeđenja potra ivanja poverioca, ugovor o zalozi, prava i obaveze ...

www.kombeg.org.rs

Zakon o pravu na besplatne akcije i nov č anu naknadu koju ...

Zakon o pravu na besplatne akcije i nov č anu naknadu koju gra ñ ani ostvaruju u postupku privatizacije Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2.

www.ingkomora.org.rs

ZAKON O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA (pročišćeni ...

ZAKON O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA (pročišćeni tekstNN 167/03 i 79/07) I. UVODNE ODREDBE PREDMET ZAKONA Članak 1. Ovaj Zakon uređuje:

www.konji.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Pravu