Potvr

IZ GENERALNOG KONZULATA SRBIJE U ^IKAGU LEGALIZACIJA DOKUMENATA

Apostille potvrda je formalnost koja se zahteva umesto legalizacije (overavanja) javnih isprava u me|unarodnom pravnom saobra}aju, kojom se potvr|uje verodosto-jnost potpisa, svojstvo potpisnika javne isprave i istinitost pe~ata ili `iga kojim je isprava snabdevena.

www.serbianmirror.com

50 SHORT-TERM OUTCOME OF STROKE

Iz navedenoga se moûe postaviti korelacija izme﷿u dobi oboljelih od ICVD i puöenja. Studije drugih autora potvr﷿uju visok rizik od ICVD kod muökaraca i ûena koji puöe u odnosu prema nepuöaima.

www.acta-clinica.kbsm.hr

Sveu č - CILJNA ORIJENTACIJA I MOTIVACIJSKA KLIMA ...

sportaša upravo potvr ñuju pretpostavke teorije postignu ća. Kod visoke usmjerenosti na učenje, stupanj ulaganja napora u aktivnost ostaje jednak neovisno o percepciji klime kao

darhiv.ffzg.hr

DIANA - Problemi neadekvatnog tretmana keramike

potvr|uje. DIJANA Centar, kao institucija u kojoj se neguje po{tovanje nor mativa ~uvanja muzejskih predmeta, naro~ito u oblasti preventivne za{tite, {iri svoju mre`u, i obrazovanjem specijalisti~kog kadra

www.cik.org.rs

Ehokardiografija kod bolesnika s dijabetesom

Takav nalaz teπko je potvrditi u svakodnevnoj praksi jer se odnosi na minimalne funkcionalne promjene i potrebno je uËiniti stres ehokardiografiju kako bi se potvr-dila dijagnoza.

www.kardio.hr

UDK 577.1 : 61 ISSN 1452-8258 - Sne`ana Jovi~i}

je potvr|eno i eksperimentima na `ivotinjama i klini~kim studijama (15–19). VLDL-~estice sadr`e 10–15% ukupnog serumskog holesterola. Analogno

supa.pharmacy.bg.ac.rs

OVERLAPSINDROM: PRIMARNABILIJARNACIROZA, AUTOIMUNSKI ...

Elektrokardiogramje pokazivaosinusniritam, safrekvencijomod 80/min. U ponovljenimlabo rat orijskimanalizama potvr|enaje ubrzanasedimentacijaeritrocita, izra`enanemijski sindrom i leukopenijauzgr ani~nuvrednost trombocita, kaoihiperbilirubinemija, povi{ene vrednostijetrinihenzim aialkalnefosfataze, ...

medicinskicasopis.org

KATALOG AUTOBUSA / BUS CATALOGUE

Njihov visok kvalitet potvr*en je i u najte im uslovima, od polarnih oblasti Rusije, do pustinjskih predela Afrike. Vrhunski in enjeri, konstruktori i majstori „Ikarbusa" u proiz-vodnji autobusa primenjuju najnovija tehnološko - tehi*ka rešenja, uz poštovanje evropskih standarda i propisa o ...

www.ikarbus.rs

HTP “ALBATROS” AD, ULCINJ IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ ...

dokaza na bazi provjere uzorka kojim se potvr ñuju iznosi i pozicije objavljene u finansijskim iskazima. Revizija tako ñe uklju čuje i procjenu

www.montenegroberza.com

AGRESIVNOST I PRIVRéENOST U PRIJATELJSKOM ODNOSU SREDNJOäKOLACA

Ova mra*na i pesimisti*na teorija agresivnosti nikada nije znanstveno potvr*ena. Teorija Ericha Fromma. Fromm razlikuje dvije osnovne vrste agresivnosti - benigna i maligna.

bib.irb.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Potvr