Potvr

Ramipril and ramipril fixed-dose combinations with ...

UËinak, sigurnost i pozitivni uËinci na ciljne organe Krkinog ramiprila (Ampril ®) i njegovih fiksnih kombinacija (Ampril ® HL i Ampril ® HD) potvrene su u 12 studija.

www.kardio.hr

www.unizg.hr

ki zdravu djecu (hipoteza potvr ena) a da se u djece s opstruktivnim apnejama u tijeku spavanja ne razlikuju (hipoteza odba ena). Ovim je istra ~ivanjem potvr ena hipoteza da se vrijednosti pO2, pCO2 i pH u EBC-u djece s astmom razlikuju u odnosu na klini

www.unizg.hr

_2004; 32(3-4)21-23 Vukicevic

Franco E.L., Duare-Franco E., Ferenczy A.: Cervical cancer: recidiva i mawe je pre`ivqavawe nego kod malih tu-epidemiology, prevention and the role of human papilloma-mora cerviksa, {to je uglavnom i potvr}eno na na{em virus infection.

www.med.pr.ac.rs

1869. godine u Egiptu je sve*ano otvoren Suecki kanal

Neki drugi pisani tragovi potvr*uju da je kanal funkcionisao sve do 13. veka p.n.e., zaklju*no sa vladavinom Ramzesa Drugog. Potom je vekovima bio zapuöten, zatrpan peskom i zaboravljen.

www.unilib.bg.ac.rs

Physico-chemical investigation of synthesis of lead salts ...

Ovaj zakqu~ak potvr|en je primenom hemijskih, termografskih i rendgenskih metoda. Kao rezultat ovih istra`ivawa razvijene su tehnolo{ke{emezasintezeolovnihsoliioksidabezprethodnogdobijawametalnog

www.shd.org.rs

GENETIC ANALYSIS OF INONOTUS OBLIQUUS STRAINS BY RAPD

Na{i podaci potvr|uju da genetska varijabilnost izme|u razli~itih nizova mo`e biti korisna za identifikaciju sklerocije I. obliquus razli-~itog geografskog porekla.

www.mushroomhunter.net

TERMINOLOSKI RECNIK

Nepredvi|ena obaveza Mogu}a du`nost koja proizlazi iz pro{lih doga|aja i ~ije}e postojanje biti potvr|eno samo doga|anjem ili nedoga|anjem jednog ili vi{e neizvesnih budu}ih doga|aja koji nisu u potpunosti pod kontrolom preduze}a; ili sada{nja du`nost koja proizlazi iz pro{lih doga|aja ali se ne priznaje ...

www.mfe-ks.org

Effect of the polarity of reaction medium and electric field ...

Analiza NMR spektroskopijom, kao i mjerenja elektri~ne vodljivosti potvr|uju da tijekom inicijacije nastane hibridna ionska struktura. Adicijom monomera na karbanion nastaje makrohibridni ion.

www.fsb.unizg.hr

BACTERIAL LEACHING OF Pb -METALLURGICAL WASTES

Cilj ovog rada je potvr|ivanje primjene bakterij skog izlu`ivanja i kalcinacije za oporabu te{kih metala iz metalur{kih otpada – sulfida te{kih metala i `eljeza

public.carnet.hr

UTICAJ FIZI**KE AKT IVNOSTI NA KVALITET KOSTI

(Picard et al, 2000) Potvr**eno je da fizi*ka aktivnost u mla**ima danima *~ivota, naro*ito izme**u 12 i 18 godine uti*e na ve**u gustinu kosti u post menopauzi kod *~ena.

sportlogia.com

Other sites you could try:

Find videos related to Potvr