Potvr

Potvr*uje se Okvirni ugovor o zajmu zaklju*en izme*u Republike

Z A K O N O POTVR * IVANJU OKVIRNOG UGOVORA O ZAJMU ZAKLJU * ENOG IZ ME * U REPUBLIKE SRBIJE I BANKE ZA RAZVOJ SAVETA EVROPE * lan 1. Potvr*uje se Okvirni ugovor o zajmu zaklju*en izme*u Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope, potpisan 30. novembra 2006. godine. * lan 2.

zakonski.info

Z A K O N O POTVR IVANJU EVROPSKE POVELJE O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Z A K O N O POTVR IVANJU EVROPSKE POVELJE O LOKALNOJ SAMOUPRAVI lan 1. Potvruje se Evropska povelja o lokalnoj samoupravi koja je sainjena u Strazburu, 15. oktobra 1985. godine, na engleskom i francuskom jeziku.

www.skupstinskamreza.rs

ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVR Đ - HRVATSKI SABOR ...

HRVATSKI SABOR . 104 Na temelju č. lanka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O POSEBNO ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I BIOLOŠKOJ

www.gmo.hr

O POTVR * IVANJU KJOTO PROTOKOLA UZ OKVIRNU KONVENCIJU ...

Z A K O N O POTVR * IVANJU KJOTO PROTOKOLA UZ OKVIRNU KONVENCIJU UJEDINJENIH NACIJA O PROMENI KLIME * lan 1. Potvr*uje se Kjoto Protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime, sa*injen u Kjotu 11. decembra 1997. godine na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i ...

zakonski.info

tehnika i proizvodi • stanje 01/05

Pitka voda - naπa najplemenitija æiveæna namirnica: »ak i poveÊano koriπtenje PP u podruËju paki-ranja æiveænih namirnica potvruje higijenske kvalitete ovog materijala.

www.aqt-aquatherm.hr

KAP Offer for the Sale of Office Premises andIndustrial buildings

Pravo svojine prodavca na poslovne prostore, se potvr*uje listom nepokretnosti br. 5702, kat. parcela 4313. Zainteresovane za ovaj predlog treba da u pisanoj formi dostave svoju ponudu na ime izvrönog direktora AD Kombinat aluminijuma Podgorica.

www.kap.me

*trka*ka potkoljenica *. Iznosimo prikaz slu*aja akutnog

Povi*aeni tlak nakon zavr*aene aktivnosti i povi*aeno vrijeme vra**anja na normalu potvr**uju postojanje sindroma prednje lo*~e potkoljenice (12,19).Ve**ina se autora sla*~e da tlak iznad 35 mmHg nakon zavr*aene aktivnosti i vrijeme povratka na normalu du*~e od 6 do 15 minuta potvr**uje dijagnozu ...

hrcak.srce.hr

Z A K O N

Na osnovu *lana 82 stav 1 ta*. 2 i 17 i *lana 91 stav 2 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24. saziva, na sedmoj *ednici prvoj redovnog (prolje*njeg) zasijedanja u 2011. godini, dana 22. juna 2011. godine, donijela je Z A K O N O POTVR * IVANJU PROTOKOLA O SUZBIJANJU ZAKISELJAVANJA ...

www.skupstina.me

HSV 1-07

Varijable u kojima se grupe statistiËki znaËajno razlikuju(p<0.01) po aritmetiËkim sredinama rezultata i potvr﷿uju dobivenu razliku diskriminacijskom analizom su: skok u dalj s mjesta (MFESDMF), taping rukom (MBFTAPF), koraci u stranu (MAGKUSF), fekvencija mawashi geri udarca (MMAWGEF ...

hrcak.srce.hr

HRVATSKI SABOR

HRVATSKI SABOR 11 Na temelju *lanka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVR * IVANJU UGOVORA O ZAJMU IZME * U REPUBLIKE HRVATSKE I ME * UNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT SRE * IVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA Proglašavam Zakon o potvr*ivanju ...

www.uredjenazemlja.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Potvr