Posjed

HRONOLOGIJA IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O VRAĆANJU U POSJED ...

1 04.12.2001. HRONOLOGIJA IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O VRAĆANJU U POSJED PRIJERATNE IMOVINE U FBiH i RS-Federacija Bosne i Hercegovine-Tokom rata donesen je Zakon o napuštenim stanovima .

www.law.kuleuven.be

SPECIJA LIS TIČKI RAD

3 1. UVOD Temu „Posjed" za svoj specijalistički rad sam izabrala ne slučajno , već iz razloga što kao Samostalni stručni saradnik za poslove građenja u opštini Srbac, mnogo puta sam u ulozi tumača (ne) prava posjeda na nekretnini u odnosu na pravo vlasništva neophodnog za pribavljanje ...

www.apeiron-uni.eu

O 'TABULARNIM' ILI 'FORMALNIM' PARNICAMA

1 Članak objavljen u Informatoru Novom 2003/5118. O 'TABULARNIM' ILI 'FORMALNIM' PARNICAMA-KRITIKA SUDSKE PRAKSE UVOD: Svi znamo koliko su u sudskoj praksi česte tzv. 'tabularne' tužbe koje se kolokvijalno znaju nazivati i 'formalkama', a čije svrhe se sastoje u tome da se pomoću njih vrše ...

www.pravnadatoteka.hr

VRAĆANJE PREUZETOG NACIONALIZIRANOG NEIZGRAĐENOG GRADSKOG ...

vraĆanje preuzetog nacionaliziranog neizgraĐenog gradskog graĐevinskog zemljiŠta u posjed ranijeg vlasnika nije moguĆe Član 96. zakona o građevinskom zemljištu vraĆanje preuzetog nacionaliziranog neizgraĐenog gradskog graĐevinskog zemljiŠta u posjed ranijeg vlasnika nije moguĆe ...

www.kansudbihac.com.ba

PANEVROPSKI UNIVERZITET « APEIRON » FAKULTET PRAVNIH NAUKA ...

panevropski univerzitet « apeiron » fakultet pravnih nauka banja luka specijalistiČki rad posjed i njegove kontroverze

www.apeiron-uni.eu

O G L A Š A V A PRODAJU NEKRETNINA 1. RAB, BARBAT 176, k. č ...

U tijeku je postupak preuzimanja u posjed. UVJETI PRODAJE : • Ponuda se dostavlja preporu čenom poštom ili osobnom dostavom u zatvorenoj omotnici

www.croatiabanka.hr

TREĆA DALMATINSKA BRIGADA

TREĆA DALMATINSKA BRIGADA U bici na Sutjesci, brigada je u svom sastavu imala ukupno 1345 boraca (1170 muškaraca i 175 žena). U toku bitke poginula su 685, a do kraja rata jos 166.

www.znaci.net

GRA ð ANSKO PRAVO

2 I STVARNO PRAVO NEPOSREDAN I POSREDAN POSJED Neposredni posjednik (čl. 163 st. 2 Zakona o vlasniötvu i drugim stvarnim pravima - «Narodne novine», br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01) Kada vlasnik neposjednik podiûe vlasni č ku tuûbu iz č l. 161 Zakona o vlasniötvu i ...

sudovi.pravosudje.hr

Postupanja policije u tuđem domu

U gore navedenim slučajevima policija ulazi u tuđi dom temeljem privole posjed-nika doma, ali nakon ulaska ne slijedi pretraga doma, nego obavljanje obavijesnog raz-govora, uručenje poziva, uručenje dovedbenog naloga, zaprimanje prijave, privremeno oduzimanje predmeta, usmeno pozivanje.

www.mup.hr

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU

Dva podnosioca prijave su povratila posjed svoje imovine. U dva predmeta (CH/98/1124 gosp. ]irki} i CH/98/1134 g|a Rizvanovi}) podnosioci prijava su povratili posjed svoje imovine a u jo{ jednom predmetu (CH/98/1124 gosp. i g|a Dizdarevi}), podnosioci prijave su uspjeli da povrate posjed dijela svoje ...

www.hrc.ba

Other sites you could try:

Find videos related to Posjed