Pojavljivanja

ADENOKARCINOM BUBREGA MORFOLOŠKA ANALIZA 319 SLUČAJEVA

Cilj rada Cilj ovog istra ivanja bio je da se utvrdi učestalost pojavljivanja adenokarcinoma bubrega i njegova polna i starosna distribucija; odrede makroskopske i histološke osobine adenokarcinoma bubrega i to posebno: veličine tumora, lokalizacije, histološkog tipa i regresivnih pro-cesa; kao i da ...

www.medical.uns.ac.rs

POJAVNOST AKTINOMIKOZE U CERVIKALNIM OBRISCIMA @ENA KORISNICA ...

Actynomyces in cervical smears Cilj rada je retrospektivna analiza pojavljivanja ovog mikroorganizma u citolo{kim obriscima vrata maternice `ena sa i bez IUD, uzetih u OB Virovitica i gravitiraju}im ginekolo{kim ambulantama u razdoblju 2001. do 2003. godine te usporedba rezultata s podatcima u literaturi.

hrcak.srce.hr

SEMINARSKI RAD

Pod vremenom podrazumevamo godine, mesece, nedelje ili dane koji pro*u od po*etka posmatranja nekog subjekta, pa do momenta pojavljivanja doga*aja.

sites.dmi.rs

Q- vrućica: klinička, laboratorijska, epidemiološka i ...

V ol. 17, No. 2, 63 - 69 E pidemiologija Q -vrućica je najčešća antropozoonoza u svijetu i u nas, primarno bolest životinja, široko rasprostranjena u rural-nim sredinama i obilježena endemskim i epidemijskim načinom održavanja i pojavljivanja.

hrcak.srce.hr

AKUTNI MIOKARDNI INFARKT SKOR I EHOKARDIOGRAFSKI PARAMETRI ...

Lokalizacija infarkta miokarda ima značaj i u učestalosti pojavljivanja odreĎenih komplikacija . akutnog infarkta koje mogu imati uticaj na preživljavanje (9).

aktuelnosti.org

CS206 --- Electronic Commerce

Činjenica da promenljiva uzima vrednost iz neke klase objekta označava se na sledeći način: x : O , gde je x pojavljivanje, a O klasa nekog objekta, odnosno promenljiva x uzima vrednosti iz skupa pojavljivanja objekta O. x' označava vrednost promenljive pre operacije a uriranja, dok x označava ...

pisbp.fon.rs

EPILEPSIJA U DJECE S CEREBRALNOM PARALIZOM RO\ENE U RIJECI OD ...

Pra}enje je uklju~ivalo oblik CP-a, vrijeme pojavljivanja epilepsije, na~in o~itovanja epilep-ti~nog napada, neuroslikovne pretrage, elektroencefalogram, uzima-nje antiepilepti~nih lijekova, prognozu epilepsije.

www.bioline.org.br

Kriterijumi za procenu zna * aja aspekata

... ima dokazan uticaj na ivotnu sredinu, ima dokazan uticaj na zdravlje, incident sa opasnim materijama i opasnim otpadom 4 Kriti*an uticaj Ozbiljni incidenti, stalne albe, kršenje zakona, ozbiljan uticaj na ivotnu sredinu, opasnost po ivot i zdravlje Tabela 2 Verovatno * a pojavljivanja Ocena ...

kvalitet.telefonija.rs

front of eye back of eye - Blurred vision • Blocked or hazy ...

smanjili rizik pojavljivanja ovog problema i smanjili gubitak vida. Dijabetička retinopatija može napasti oba oka. U početku ne morate imati nikakve simptome.

www.healthinfotranslations.org

Prženo seme bundeve sa ljuskom

Sadrži prirodne antioksidante koji sprečavaju starenje ćelija organizma kod čoveka. Takodje pomaze i kod dece prilikom pojavljivanja parazita u crevima.

www.codefactory.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Pojavljivanja