Pojam

RAZVOJ MISLI O ZNA^AJU I POTREBI ZA[TITE BIODIVERZITETA

Konvencijom o za{titi biolo{ke raznovrsnosti, zvani~no prihva}enoj na Konferenciji o odr`ivom razvoju u Rio de @aneiru 1992. godine, pojam biodiverziteta dobija centralni polo`aj ne samo u u`e biolo{kom ve} i u jednom {irem dru{tvenom, ekonomskom i politi~kom smislu.

www.sepa.gov.rs

Pojam i arhitektura WPF-a, uvod u Xaml

WPF_01_01x WPF_01_01x. Copyright©Link group Pojam i arhitektura WPF-a, uvod u Xaml Windows Presentation Foundation (WPF)predstavljagr afičkipodsistem.NE T Framework"a3.0 idirektnojepo vezansaXAML"om.

www.link-elearning.com

NAUTIČKI TURIZAM - DEFINICIJE I DILEME

Nautički turizam, kao jedan od novijih pojmova, profilirao se kao pojam koji se, vrlo često, sreće u poslovnim krugovima kao djelatnost novijega datuma.

hrcak.srce.hr

METODIKA NASTAVE MATEMATIKE

9 Matematićki fakultet Univerzitet u Beogradu Veliki značaj u matematici imao je pojam broja i geometrijskih figura. Pojam broja čoveka je asocirao na odeređivanje kvantiteta predmeta koji su ga okru ivali.

www.dmijuca.in.rs

TUMAČ REČI/ GLOSSARY /

... MRS 41) Revalued amount Revalorizovana vrednost (MRS 16 i 38) At cost Nabavna vrednost / Cena koštanja Restated cost Preračunata vrednost (za MRS 29) / Korigovana vrednosti (za MRS 8) Carrying value Iskazana vrednost / Vrednost u bilansu Tehnički pojam Book value Knjigovodstvena vrednost Tehnički pojam Standard ...

www.rs.cest.gov.ba

Prof. dr. sc. Boris Tušek Mr. sc. Sanja Sever

POJAM, CILJEVI I ZNAČAJKE INTERNE KONTROLE "Internu kontrolu čine metode i postupci ugrađeni u organizaciju poduzeća, a usvojeni od menad menta, kako bi osigurali neometano djelovanje svih poslovnih funkcija poduzeća."/3, str. 50/ Interna kontrola je "proces, kojeg oblikuje uprava ...

hrcak.srce.hr

M A T E M A T I K A

Ekonomska škola „Dr Kosta Cukić" Lj&Al TEMA 5: ANALITIČKA GEOMETRIJA U RAVNI ∗ Usvaja pojam rastojanja izmedju dve tačke u koordinatnoj ravni. ∗ Usvaja pojam podele du i u datom odnosu. ∗ Usvaja obrazac za površinu trougla preko koordinata njegovog temena. ∗ Usvaja pojam jednačine prave. ...

www.ekongim.edu.rs

UPUTSTVO ZA PRIPREMU RADOVA

Predstavlja mentalni proces koji podrazumeva generisanje novih ideja ili koncepata, kao i povezivanje postojećih ideja i koncepata u nove koncepte i ideje, a u tome mnogo pomaže pojam „Po", jer omogućava da se problem reši .

www.famns.edu.rs

Upravljanje rizikom specrad

Bie definisani pojam i uloga reosiguranja, osnovni pojmovi u reosiguranju, podela reosiguranja, kao i vrste ugovora o reosiguranju sa konkretnim primerima njihovog dejstva.

alumni.matf.bg.ac.rs

Preddiplomski studij informatike - jednopredmetni

Pojam i osnovna svojstva grafova 2. Matrica incidencije i matrica susjedstva 3. Šetnje, putovi, ciklusi 4. Stabla 5. Problem najkraćeg puta i Dijkstrin algoritam 6.

www.math.uniri.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Pojam