Podvrgnuto

Citološki nalaz kod scintigrafski afunkcijskih čvorova ...

Pet citoloških nalaza podvrgnuto je patohistološkoj analizi. Zaključak. Citološki nalaz funkcijskih nodusa određuje često vitalnu odluku o ra-dikalnoj terapiji, a naši preliminarni rezultati ukazuju na pot-rebu rutinske primene APTI u nuklearno-medicinskoj praksi.

www.doiserbia.nb.rs

Veterinarski certifikat za Republiku Hrvatsku / Veterinary ...

... been wholly dressed and inspected in the establishments indicated under point 8.3 that are approved for exportation to the European Community. / svje e meso, ili paketi svje eg mesa su označeni slu benom zdravstvenom oznakom, kojom se potvrđuje da je meso bilo potpuno konfekcionirano i podvrgnuto ...

www.mps.hr

Z A K O N O AZILU

Nezavisno od odredbi stava 2. ovog *lana nijedno lice ne sme biti proterano ili protiv njegove volje vra*eno na teritoriju na kojoj postoji rizik da *e biti podvrgnuto mu*enju, ne*ove*nom ili poniûavaju*em postupanju ili kaûnjavanju.

www.skupstinskamreza.rs

THE REPUBLIC OF CROATIA

mesa domaćih svinja, koje je ili pregledano na trihinelozu sa negativnim rezultatom ili je bilo podvrgnuto tretmanu hladnoćom u skladu s Uredbom Komisije (EZ)

www.salute.gov.it

ZAKON O VINU

Ukoliko se vröe promjene nakon izdavanja rjeöenja iz *lana 17 stav 4 ovog zakona, vino mora biti podvrgnuto ponovnoj ocjeni kvaliteta. Vino u rinfuznom stanju ocjenjuje se u skladu sa *lanom 17 ovog zakona.

www.skupstina.me

Kratki vodič kroz ljudska prava za građane

3 Ljudska prava u Bosni i Hercegovini Ljudska prava u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine: (građanska i politička prava) - Pravo na život, - Pravo lica da ne bude podvrgnuto mučenju niti nečovječnom ili ponižavajućem tretmanu ili kazni, - Pravo lica da ne bude držano u ropstvu ili potčinjenosti ...

ldamostar.org

DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA POSTOPERATIVNIH LIMFOCELA U ...

donora (living donor) i 144 od kadaveričnog donora (kadaver donor) podvrgnuto je transplanta-ciji bubrega u periodu izmedu juna 1980. i maja 1998.g. u Institutu za urologiju i nefrologiju

publisher.medfak.ni.ac.rs

Konvencija protiv torture

ako postoje ozbiljni razlozi da se posumnja da može biti podvrgnuto torturi. 2. Da bi utvrdili postojanje takvih razloga, nadležni organi vodiće računa o svim

www.advokat-prnjavorac.com

902-Goran Vidic- RUPTURA AHILOVE TETIVE - Asen sredjeno s…

snika, od kojih je 70 podvrgnuto tradicionalnom operativnom lečenju i 38 modifikovanoj Ma i Gri fitovoj metodi lečenja. U grupi lečenoj otvorenom

publisher.medfak.ni.ac.rs

Kartografija i kartografi Staroga Grada na Hvaru - Sveuč

U protivnome istraživač ne može biti objektivan ukoliko on to i najiskrenije želi. Objektivnost nekog znanstvenog djela moguće je ocijeniti tek nakon što je djelo podvrgnuto javnom uvidu i kritičkom razmatranju.

www.geof.unizg.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Podvrgnuto