Podrazumevaju

Pod metodama kojima se vrši kontrola kvaliteta proizvoda od ...

Ĉlan 2 Pod metodama kojima se vrši kontrola kvaliteta proizvoda od voća i povrća podrazumevaju se: 1) metode uzimanja uzoraka proizvoda od voća i povrća; 2) metode hemijskih i fiziĉkih analiza.

www.fungojug.com

ZAKON O ZAŠTITI BILjA

Pod pesticidima, podrazumevaju se i mikroorganizmi (bakterije, gljive i virusi), predatori i parazitoidi, toksini mikrobiološkog, biljnog ili ivotinjskog porekla, koji se koriste za suzbijanje štetnih organizama; 18) pod sredstvima za ishranu bilja (u daljem tekstu: đubriva) podrazumevaju se ...

www.minpolj.gov.rs

UDK 577.1 : 61 ISSN 1452-8258 - Sne`ana Jovi~i}

rizika za pojavu CVD, koje podrazumevaju apsolutnu verovat no}u za fatalan ishod CVD u toku 10 godina. Cilj ovog rada je predstavljanje delova NCEP ATP III i evropskih preporuka zna

supa.pharmacy.bg.ac.rs

UNIVERZITET U BEOGRADU TEHNI Č KI FAKULTET U BORU - ZBORNIK ...

Joint venture podrazumevaju poslove koji su slični partnerstvu ali se od njega razlikuju po tome što se oni odnose na određeni poslovni poduhvat čiji se vremenski period trajanja unapred definiše.

www.menadzment.tf.bor.ac.rs

O RA * UNOVODSTVU I REVIZIJI

Pod zakonskom regulativom podrazumevaju se zakoni i podzakonski propisi koji se donose za izvršavanje zakona. Pod profesionalnom regulativom podrazumevaju se Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja; Me*unarodni ra*unovodstveni standardi - MRS (International Accounting Standards ...

www.kor.rs

Pravilnik o čuvanju i zaštiti

Pod imaocima arhivske građe i registraturskog materijala podrazumevaju se imaoci u smislu člana 7. st. 1-4. Zakona o arhivskoj delatnosti (u daljem tekstu: Zakon).

www.mfs.rs

Pojam Informacionih tehnologija (IT) podrazumeva različite ...

tehnologije podrazumevaju upotrebu računara za kreiranje, obradu, čuvanje i razmenu informacija. Razgraničimo najpre pojmove podatka i informacije.

www.link-elearning.com

Kompletna knjiga za Branka1

Projekti koji podrazumevaju korišćenje hidroenergetskog potencijala malih vodotokova uključuju one instalacije koje imaju mali pad (obično ispod 40 metara) i mali kapacitet (nominalno manje od 16 000 kW).

www.centrala.org.rs

IN ENJERING BEZBEDNOSTI I UPRAVLJANJE RIZIKOM* SAFETY ...

MIKROKLIMATSKE ŠTETNOSTI Pod "mikroklimom" se podrazumevaju lokalne zone u zatvorenom prostoru u kojima se vrednosti klimatskih parametara razlikuju od klimatskih uslova koji vladaju u okru enju.

www.cqm.rs

Poslediplomskanastavaiz 

Ove oblasti podrazumevaju ne samo znanja iz medicine (farmakologija, klini~ka farmakologija, farmakoepidemiologija, farmakoekonomija, klini~ke specijalnosti, epidemiologija, socijalna medicina), ve} znanja iz statistike, farmacije, tehnologije, hemije, molekularne biologije, informatike, pa ~ak i znanja ...

cimsi.kg.ac.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Podrazumevaju