Platnih

Izveštaj o poslovanju za 2009. godinu

... pri čemu se karta isporučuje u vidu bar-koda na telefon koji je poslao zahtev, dok se cena karte i nadoknade za korišćenje ove usluge naplaćuje sa korisnikovog mobilnog računa; • Prodaja prepaid dopuna sa Mondo portala - omogućava korisniku dopunu prepaid kredita sa Mondo web shop-a putem platnih ...

www.telekom.rs

Sporazum o pravilima i uslovima za kori²enje elektronskih ...

ˇlan 2./Article 2 Korisnik Servisa moÁe postati fizi*ko lice koje ima otvoren teku˛i ra*un u Banci ili je Klijent Banke po drugom osnovu (vlasnik dinarskih i deviznih ra*una, korisnik platnih kartica, korisnik kredita…), u daljem tekstu: Klijent, kao i ovla²eno lice u skladu sa ovla²enjem ...

rol.raiffeisenbank.rs

Tradition of using the Diners credit card

Slobodna tr`i{na utakmica sa ostalim izdava~ima platnih kartica koji su u poslednje vreme do{li na tr`i{te Srbije i Crne Gore samo dopri-nosi boljem razumevanju prednosti i kvaliteta Diners Club International kartice od strane stanovni{tva.

www.promoney.rs

CCeennttrroobbaannkkaa oonn tthhee rrooaadd ttoo ...

Ovu godinu u Centrobanci ozna~ava i bogata ponuda platnih kartica i potro{a~kih kredita sa op{tim uslovima koji su me|u najpovoljnijima na bankarskom tr`i{tu Srbije.

www.promoney.rs

DIRECT DEBIT

• Proširenje bankarskog tržišta svake zemlje članice SEPA, što dovodi do povećanja konkurencije, boljeg kvaliteta usluga i servisa i niže cene • Mogućnost upotrebe jednog računa (bez obzira na zemlju rezidencije) • Upotreba jedinstvenog seta platnih instrumenata • Standardizovan tehnološki put ...

www.ubs-asb.com

Zbornik radova sa nacionalne konferencije

... sofisticirane elektro-energetske sisteme….....18 Zoran Marković, Miodrag Mihaljević O informacionoj bezbedosti u medicinskim i zdravstvenim informacionim sistemima..22 Aleksandar Čudan Etika i finansijske istrage kao strategija u suzbijanju zloupotreba platnih ...

bisec.rs

--- JOURNAL OF CRIMINALISTICS AND LAW

..... 1-11 uticaj karderskih foruma na ekspanziju i globalizaciju uticaj karderskih foruma na ekspanziju i globalizaciju zloupotrebe platnih kartica na internetu zloupotrebe platnih kartica na internetu vladimir urošević, sergej uljanov ...

kpa.edu.rs

Od skoljki do platnih kartica

Od skoljki do platnih kartica . lstorija falsifikovanja sredstava placanja: od skoljki, preko zlatnika i srebrnjaka, do cekova i elektronskih para.

www.vibilia.rs

FESTIVAL PROGRAMME AND TIMETABLE SREDA/WEDNESDAY 8.9 ...

/Do You Still Remember Love? SILVANOV ZALIV/SILVAN’S BAY 8. - 12. 9.: Odrta knjiga: literatura na ulicah in platnih

www.isolacinema.org

OPĆI UVJETI POSLOVANJA S KORISNICIMA PLATNIH USLUGA ZA ...

opĆi uvjeti poslovanja s korisnicima platnih usluga za poslovne subjekte . 1. prethodne informacije o otvaranju i voĐenju raČuna i obavljanju poslova platnog prometa

www.otpbanka.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Platnih