Odredbe

SRPSKA ASOCIJACIJA DOGO ARGENTINO KLUBOVA SERBIAN ASSOCIATION ...

Potpisom, izlagač se obavezuje da poštuje izložbena pravila KSRSFCI i veternarske zakonske odredbe R. Srbije. Prijava je finansijski obavezujuća.

dalekobilo.com

Z A K O N - O PRIVREDNIM DRU[TVIMA D e o p r v i OSNOVNE ...

Z A K O N O PRIVREDNIM DRU[TVIMA D e o p r v i OSNOVNE ODREDBE Odeqak 1. Osnovna na~ela Predmet zakona ^lan 1. Ovim zakonom ure|uje se osnivawe privrednih dru{tava i

www.mena.rs

Opasna roba koju nose putnici ili posada

Tehničkih instrukcija za siguran prijevoz opasnih roba zrakom (ICAO Doc 9284 AN 905) propisane su odredbe za opasnu robu koju nose putnici ili posada i koje se u skladu s Člankom 3.

www.ccaa.hr

Z A K O N O HEMIKALIJAMA I. OSNOVNE ODREDBE Član 1.

Z A K O N O HEMIKALIJAMA I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuje se integrisano upravljanje hemikalijama, klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija, integralni registar hemikalija i registar hemikalija

www.upravacarina.rs

Veterinarski certifikat za Republiku Hrvatsku / Veterinary ...

(7) The provisions of Council Directive 2002/99 (as last amended) / Odredbe Direktive Vijeća 2002/99 (prema posljednjim izmjenama i dopunama). . Regarding general hygiene, the provisions of Commission Decision 2002/477/EC (as last amended).Vezano za opću

www.mps.hr

ZAKON O FONDU ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE - I OSNOVNE ...

ZAKON. O FONDU ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 i 101/2011) I OSNOVNE ODREDBE . Član 1 . Ovim zakonom ureĊuje se položaj, poslovi, organizacija, prihodi, namena i naĉin korišćenja sredstava, kao i druga pitanja od znaĉaja za rad Fonda za zaštitu životne ...

www.paragraf.rs

Tax Flash

The mentioned rule from the Personal Income Tax Act was Izmjena odredbe o obveznom podnošenju prijave poreza na dohodak u slučaju kada je dohodak ostvaren izravno iz inozemstva Autor: Zoran Dautović, dipl. oecc. Javnosti je, vjerujemo, već poznato da je Hrvatski sabor još na sjednici održanoj u lipnju ...

www.zgombic.hr

NESTANAK INSTITUTA OTVORENOG MORA U JADRANU

Pomorskog zakonika (NN, 181/04.) propisano je da se neke njegove odredbe koje se odnose na gospodarski pojas, a koje se odnose na ekologiju i ribarstvo, primjenjuju danom početka primjene Odluke Hrvatskog sabora o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru („Nar. nov.", br. 157/03 ...

hrcak.srce.hr

I ZAJEDNI Č KE ODREDBE

7-12/03 — 869 od 1043— knjiga i 5.4 pravilnik o obeleŽavanju poletno-sletnih i drugih staza i pristaniŠne platforme na aerodromu * i zajedniČke odredbe

www.cad.gov.rs

kućnom redu u stambenim zgradama

Statuta Opštine Podgorica (»Slu beni list RCG-opštinski propisi«, broj 15/94 i 25/95), Skupština opštine Podgorica, na sjednici odr anoj _____ 2005. godine, d o n i j e l a j e-O D L U K U o kućnom redu u stambenim zgradama I OPŠTE ODREDBE Član 1.

www.aspg.co.me

Other sites you could try:

Find videos related to Odredbe