Nadzornim

Z A K O N

z a k o n o potvr * ivanju dodatnog protokola uz konvenciju o zaätiti lica u odnosu na automatsku obradu li * nih podataka, u vezi sa nadzornim organima i prekog rani * nim protokom podataka * lan 1.

zakonski.info

INFOTEH-JAHORINA Vol. 10, Ref. D-17, p. 354-357, March 2011.

GPRS modem komunicira sa udaljenim nadzornim centrom putem mre e mobilne telefonije dok se komunikacija sa lokalnim mernim sistemima odvija pomoću digitalnog UKT modema.

infoteh.etf.unssa.rs.ba

PARLAMENTARNA SKUP[TINA BOSNE I HERCEGOVINE

a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 10. aprila 2008. godine, i na 16. sjednici Doma naroda, odr`anoj 16. aprila 2008. godine, usvojila je ZAKON O NEZAVISNIM I NADZORNIM TIJELIMA POLICIJSKE STRUKTURE BOSNE I ...

www.investsrpska.net

Priporočila za poročanje nadzornim svetom

Priporočila za poročanje nadzornim svetom Združenje nadzornikov Slovenije 2 Priporočila za poročanje nadzornim svetom so bila 25.10.2011 sprejeta s strani Upravnega odbora Združenja nadzornikov Slovenije in so s tem postala nov avtonomni vir s področja korporativnega upravljanja Člani ...

www.zdruzenje-ns.si

Радна верзија 19

... obavještava predsjednika nadzornog odbora bez odlaganja o važnim pitanjima i činjenicama za procjenu poslovne situacije društva, kao i za moguće posljedice koje mogu da utiču na upravljanje preduzećem. 11.19. Uprava izraĎuje strategiju poslovanja društva, koordinira njenu izradu sa nadzornim ...

www.advantiscapital.com

INSTITUT ZA KVALITET RADNE I IVOTNE SREDINE "1. MAJ" A.D. NIŠ,

Bubanjskih heroja br. 11/9 Obrazovanje: Diplomirani pravnik Sadašnje zaposlenje(ime firme i r. mesto):PZP"Niš" a.d. Niš pomoćnik generalnog direktora za pravne poslove/Sekretar Društva Članstvo u Upravnim i Nadzornim odborima drugih društava "Niskogradnja" a.d.Niš-Upravni odbor; "Sremput"a.d. ...

www.belex.rs

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeć - O VISINI TROŠKOVA ...

novčane naknade za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim odborima i drugim radnim tijelima iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj

www.mpr.gov.ba

(Microsoft Word - Direkcija za istra\236ivanje tr\236i\232ta.doc)

Nova 20 - * lan * Obrazovanje: Doktor ekonomskih nauka * Sadaönje zaposlenje (poslvno ime firme i radno mesto) : Ekonomski fakultet Subotica, redovan profesor * *lanstvo u Upravnim i Nadzornim odborima drugih druötava: / * Ispla*eni neto iznos naknade: / * Broj i procenat akcija koji poseduju u akcionarskom ...

www.kbcbanka.rs

NADZORNE KNJIGE

DOZVOLA ZA RAD SA NADZORNIM KNJIGAMA Da bi se moglo raditi sa nazdornim knjigama korisniku se mora dodijeliti verifikacija 230 - Dozvola za rad sa nadzornim knjigama.

downloads.n-lab4b.com

Nadzor banaka - Zakon o kreditnim institucijama

1 ODLUKA O NADZORNIM IZVJEŠTAJIMA KREDITNIH INSTITUCIJA Predmet Odluke Članak 1. (1) Ovom Odlukom propisuju se: 1) obveza kreditne institucije da dostavlja podatke za sastavljanje nadzornih izvještaja Hrvatskoj narodnoj banci, a u svrhu obavljanja supervizije nad poslovanjem kreditne ...

www.hnb.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Nadzornim