Mozga

Tumori mozga kod bolesnika koji su primarno psihijatrijski ...

Volumen 68, Broj 9 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 809 Correspondence to: Dragana Ignjatović Ristić, Klinički centar Kragujevac, Zmaj Jovina 30, 34 000 Kragujevac, Srbija.

www.doiserbia.nb.rs

INTRAKRANIJSKA ULTRASONOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI PERINATALNOG O ...

[email protected] U radu je prikazan pregled dijagnosti~kih mogu}nosti intrakranijske ultrasonografije mozga u novoro|en~adi, napose u dijagnostici i pra}enju ishoda perinatalnog o{te}enja mozga: peri-intra-ventriku-larnog krvarenja (PV-IVH) u nedono{~adi, hipoksi~no-ishemi~nog o{te}enja u dono{ene i ...

www.bioline.org.br

RAZVITAK I STRUKTURNA PLASTI^NOST ^OVJEKOVA MOZGA

[email protected] Ovaj pregled prikazuje rezultate od klju~nog zna~enja za istra`ivanje vulnerabilnosti i razvojne strukturne plasti~nosti mozga u ~ovjeka: 1. prostorno-laminarne pokazatelje neurogenetskih procesa i pro-laznih fetalnih struktura u prematurusa, 2. novije spoznaje o vulnera-bilnosti i ...

www.bioline.org.br

VELIKI MOZAK (telencephalon

6 GRAĐA HEMISFERE GRAĐA HEMISFERE VELIKOG MOZGA VELIKOG MOZGA • Morphologia interna: • Morphologia interna: I Siva masa hemisfere velikog I Siva masa hemisfere velikog mozga (mozga ( substantia grisea substantia grisea ) ) II Bela masa hemisfere velikog II Bela masa hemisfere velikog mozga ...

www.medfak.ni.ac.rs

NASLOV PREDMETA: FUNKCIONALNO OSLIKAVANJE MOZGA

NASLOV PREDMETA: FUNKCIONALNO OSLIKAVANJE MOZGA Nositelj predmeta: doc. dr. sc. Selma Supek Sadr aj: Kolegij daje uvid u fizikalne osnove metoda za funkcionalno oslikavanje mozga, karakteristike neurofizioloških, metaboličkih i hemodinamičkih signala koji se mjere, instrumentaciju, metode ...

www.jekon.unizg.hr

PREDIKTIVNA VRIJEDNOST EKG PROMENA KOD BOLESNIKA SA AKUTNOM ...

Raičević R. et al: Prediktivna vrijednost EKG promena kod bolesnika sa akutnom ishemijskom bolešću mozga AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA, God.

www.aktuelnosti.org

DEEP BRAIN STIMULATION FOR PARKINSON'S DISEASE DUBOKA ...

1 DEEP BRAIN STIMULATION FOR PARKINSON'S DISEASE DUBOKA STIMULACIJA MOZGA KOD PARKINSONOVE BOLESTI Robert J. PLUNKETT, Kimberly S. TRINIDAD, Richard M. STOCKTON, Patricia WEIGEL, Department of neurosurgery, State University New York at Buffalo, Buffalo General Hospital, Buffalo, New York 14209 ...

saliniana.com.ba

PROCJENA OŠTEĆENJA MOZGA MAGNETSKOM REZONANCIJOM OBOLJELIH ...

PROCJENA OŠTEĆENJA MOZGA MAGNETSKOM REZONANCIJOM OBOLJELIH OD MULTIPLE SKLEROZE MARINA TITLIĆ, KREŠIMIR ORŠOLIĆ 1, ANTE TONKIĆ 2, IVANA JUKIĆ 2 i IVO LUŠIĆ Odjel za neurologiju, Klinički bolnički centar Split, Split, 1 Zavod za radiologiju, Opća bolnica Sveti Duh, Zagreb i 2 Klinika ...

www.amzh.hr

KORELACIJA KONCENTRACIJE Lp(a) SA PROMJENAMA U HEMOSTAZNOM ...

korelacija koncentracije lp(a) sa promjenama u hemostaznom sistemu i stepenom izraŽenosti ishemiČne bolesti mozga

www.aktuelnosti.org

UČESTALOST FAKTORA RIZIKA ZA VASKULARNU DEm ENCIJU KOD ...

ukupan volumen ishemijskih lezija mozga kod multi-infarktne demencije nego kod subkortikalne ishemijske vaskularne demencije. Ključne reči: vaskularna demencija, multi-infarktna demencija, arterijska hipertenzija, šećerna bolest, mag

preterani.com

Other sites you could try:

Find videos related to Mozga