Moksl

03-‡ocuk ve Ergenlerde

Hastalar›n sosyodemografik özellikleri kaydedildi ve Beck Çocuk Depresyon Ölçe¤i (ÇDÖ), Maudsley Obsesif Kompulsif So-ru Listesi (MOKSL) ve Goetz Tik Derecelendirme Ölçe¤i uyguland›.

www.turkpsikiyatri.com

Lietuvos bioetikos komitetas

-iuolaikinÎs biomedicinos plÎtra ne·sivaizduojama be diskusij¯ apie jos moralinius, socialinius, teisinius aspektus. Spartus gyvybÎs moksl¯ ir su jais susijusi¯ technologij¯ tobulÎjimas, genetikos, nauj¯ ﷿iuolaikinÎs medicinos ﷿ak¯ plÎtra sudaro galimybÊ i﷿saugoti ir tÊsti ...

bioetika.sam.lt

Panik Bozukluðu ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarýnýn ...

Yöntem: 31 PB, 33 OKB hastasýna sos-yodemografik bilgi formu, Yeme Tutum testi (YTT), Hastane Anksiyete Ölçeði (HAÖ), Hastane Depresyon Ölçeði (HDÖ), Panik Agorafobi Ölçeði (PAÖ) ve Maudsley Obsesif Kompulsif Soru Listesi (MOKSL) verilmiþ, iki grubun boy ve kilolarý ölçülerek vücut ...

www.klinikpsikiyatri.org

Non-governmental Sector and Democracy Empirical Reflections ...

issn 1648–2603 (print) vieŠoji politika ir adm inistravimas issn 2029-2872 (online) public policy and administration 2010, nr. 31, p. 91- 106

www.ktu.lt

DYNAMICS OF RADIOACTIVE NUCLIDES IN HETEROGENEOUS DISPERSIVE ...

Disertacija bus ginama viešame Fizikos moksl ų krypties pos ÷dyje 2009 m. gruodžio 18 d. 14 val. Fizikos instituto sal ÷je. Adresas: Savanori ų pr. 231, 02300, Vilnius, Lietuva

vddb.library.lt

Patient with syndromic cleft lip-palate, mosaic - Materials ...

© Lietuvos moksl ų akademija, 2006 © Lietuvos moksl ų akademijos leidykla, 2006 Patient with syndromic cleft lip-palate, mosaic karyotype and cytogenetically abnormal brother Corresponding author: Vaidutis Kučinskas, Prof., Ph.D.,

www.ebiblioteka.lt

DTF BIBLIOTEKOJE GAUTOS KNYGOS

VIKO Dizaino ir technologij* fakulteto biblioteka DTF BIBLIOTEKOJE GAUTOS KNYGOS 2011 m. gegu * Informacin* literat*ra 100 iškiliausi * moni *. Vilnius: Lietuvos moksl* akademija; Mokslo ir enciklopedij* leidybos institutas, 2009.

dtf.viko.lt

Line Manager Involvement in Human Resource Development

32 ISSN 1648-2603 * VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIM AS * 2008. Nr. 25 Line Manager Involvement in Human Resource Development Jurgita Šiug dinien * Kauno technologijos universitetas K.Donelai * io g.20, 44239 Kaunas Current models of human resource development (HRD) suggest that expectations ...

www.ktu.lt

6 modulis. Socialini * moksl * informacijos öaltini * paieöka

Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos öaltiniais (duomen* baz*mis). ISBN 978-609-95149-1-8. 6 modulis. G. Lamanauskien*, R. Jakutien*, L. Burbait*.

www.lmba.lt

CULTURAL DIMENSIONS OF LITHUANIA AND ITS RELATIVE POSITION IN ...

Anotacija Klaip*dos socialini#moksl# kolegija dalyvauja Leonardo da Vinci IMPACT projekte, kurio tikslas - atlikti mokslin*tyrim+, kaip skirtingose šalyse kult-riniai skirtumai *takoja jaunimo l-kes. ius iš karjeros konsultant#.

www.smk.lt

Other sites you could try:

Find videos related to Moksl