Mjenice

Novi mjenični blanket

INSTRUKCIJA ZA POPUNJAVANJE MJENICE Odredbama člana 112 i 113 Zakona o mjenici (»Sl. List RCG«, br.45/05), propisano je da se mjenica izdaje na jedinstvenom mjeničnom blanketu i da Centralna banka Crne Gore posebnim propisom utvrđuje izgled jedinstvenog mjeničnog blanketa.

www.cb-mn.org

www.prolingua.hr

datum datum 97 razlomljene datoteke fragmented files tekstovna datoteka text file usitnjene datoteke fragmented files datum fin./ban. date bilančni datum fin./ban. balance sheet date datum akcepta ili isplate mjenice fin./ban. date of acceptance datum bilance fin./ban. balance sheet date, date of the balance sheet ...

www.prolingua.hr

MENICA KAO SREDSTVO OBEZBEDJENJA U PLACANJU

diplomski rad menica*kao*sredstvo*obezbeðenja*u*plaĆanju* _____ 66 literatura 1.

www.akademac.info

UPUSTVO ZA POPUNJAVANJE MJENICE

UPUSTVO ZA POPUNJAVANJE MJENICE Klijent banke je pravno lice (privredno društvo, ustanova, nevladina organizacija, javno preduzece i slicno) ili preduzetnik.

www.pgbanka.com

ZAKON

SLU BENE NOVINE FBIH 32/00 Objavljeno 30.08.2000. ZAKON O MJENICI I - OPĆE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuje se sadr aj i forma mjenice, te način poslovanja mjenicom na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

www.civilnodrustvo.ba

Obrtnički savjetnik

Naplata mjenice Nakon provjere i utvrđivanja isprav-nosti mjenice, ona se po dospjelosti pod-nosi na naplatu. To čini zakoniti imatelj mjenice ili posljednji indosator, koji je u posjed mjenice došao neprekinutim ni-zom indosamenata.

www.hok.hr

ZAKON O MJENICI

ZAKON O MJENICI PRVI DIO OSNOVNE ODREDBE Opšta odredba Član 1 Ovim zakonom uređuje se sadr aj i forma mjenice, mjenične radnje i način poslovanja mjenicom.

www.epcg.co.me

Mjenica u poslovnoj praksi

mjenice, da ispuni potrebni sadržaj mjenice i tako bjanko mjenicu mijenja u mjenicu kao papir od vrijednosti. Bjanko mjenica se često puta upotrebljava u poslovnoj praksi samo zbog toga, što izdavatelj ili trasant ne može

upb.ba

ZAKON O MJENICI - („ Narodnenovine“, broj74/1994 i 92 ...

ZAKON O MJENICI (NN, br. broj 74/1994 i 92/2010) PRVI DIO . TRASIRANA MJENICA . GLAVA I. IZDANJE I OBLIK TRASIRANE MJENICE . Ĉlanak 1. Trasirana mjenica sadrţi: 1) oznaku da je mjenica, napisanu u samom slogu isprave, na jeziku na kome je sastavljena, 2) bezuvjetni uput da se plati odreĊena ...

www.poslovni-savjetnik.com

UPUTE ZA RAD S MJENICAMA

3 PRIPREMNE RADNJE - otvoriti tipove dokumenata za vrste transkacija (DiglasFin >Osnovni registri >Tipovi dokumenata) - MJENICE DANE za vrstu transakcije MJD MJENICE – DANE

www.exitc.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Mjenice