Materijala

Mirko Stanetic, Slobodan Jankovic, Krsto Jandric: Klinicka ...

Vrijednost citološke analize materijala dobijenog transtorakalnom iglenom punkcijom od 35%, ni e su nego kod drugih autora. Praktičnost i definitivnost obezbjeđuju citološkim analizama trajno mjesto u rutinskom dijagnostičkom postupku karcinoma respiratornog trakta.

www.lungclinic-banjaluka.com

Mlazno injektiranje – Projektiranje u uvjetima nesigurnosti ...

injektiranja je procjena mehaničkih karakteristika novonastalog materijala koje će se koristiti prilikom projektiranja. U radu su na primjeru temeljenja poslovno-proizvodnih

bib.irb.hr

Dizajn mekih kontaktnih soč - The Optics of Contact Lenses ...

• Osobine materijala su značajna u dizajnu mekih kontaktnih sočiva • Sadržaj vode 25-79% - značajno variranje osobina materijala • Važnost osobine materijala vodi dizajnere da

www.df.uns.ac.rs

u estetskoj stomatologiji use of comPosite VeneeRs in ...

Razvoj SR Adoro materijala usredsredio se na optimalna fizička svojstva, izvanrednu estetiku, dobra svojstva za obradu i fleksibilnost. kod ovog novog kompozita radi se o ...

www.medfak.ni.ac.rs

ISPITIVANJE KVALITETA APEKSNE OPTURACIJE POSLE PUNJENJA ...

Nije-dan od testiranih materijala za opturaciju nije pokazao potpuno apeksno zaptivanje. Efikasnija veza izme|u silera i zidova kanala, ...

www.medfak.ni.ac.rs

Učešće na međunarodnim i domaćim konferencijama

A.Stanković, D. Minić, M.Šušić, Superelektronski keramički provodnik, YBa 2 Cu 3 O 7-x, Fizička hemija materijala, SANU Međuodeljenski odbor za fizičku hemiju materijala, Beogard, 1994,str. 14.

www.ffh.bg.ac.rs

PROCESNE PUMPE TIPA RPP

• Max. radni tlak: 35 bar u ovisnosti o vrsti materijala ...

www.croatia-pumpe.com

Uticaj ponovnog livenja na modul elastičnosti metal ...

Rigidna metalna supstruktura sprečava defor-maciju i oštećenje keramike, jer keramika pripada grupi izra-zito krtih materijala, koji mogu podneti tek minimalnu de-formaciju pre oštećenja u vidu loma 6.

www.doiserbia.nb.rs

Hrvatsko oplemenjiva˛ko, sjemenarsko i rasadni˛arsko ...

Razvidno je da su hrvatski proizvoˇa˛i sjemena i sadnog materijala na površinama od 50.000 ha do 60.000 ha u razdoblju 1982 - 2000. godina proizvodili više od 350.000 t sjemena a PPK Metkovi¸ više sadnica i loznih cijepova godišnje nego je ukupno proizvedeno od 2000/01 do 2005. godine.

hrcak.srce.hr

TEHNOLOGIJA MATERIJALA I OBRADE

2 Okvirni sadr aj kolegija Ispitivanja *vrsto*ei tehnološka svojstva materijala, osnove metalografije, osnovni postupci proizvodnje eljezai *elika, osnove toplinske obradei nastanka korozije, osnove gra*e polimernih materijala te osnove tehnološkog postupka elektrolu*nog zavarivanjai obrade ...

www.unizd.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Materijala