Lanarine

LANOVI UDRUGE : - lanarine.

Po Statutu Udruge, članom Udruge postaje se popunjavanjem pristupnice te uplatom godišnje članarine. POPIS ČLANOVA UDRUGE (2011. GOD.)

www.ktf-split.hr

lanarine udruženjima 150.000,00 121.779,00 001.0012 6115 ...

001.002004 426 Materijal 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 001.002003 423 Usluge po ugovoru 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 001.0020... 422 Troškovi putovanja 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 001.002002 421 Stalni troškovi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 001.002001 412 Socijalni doprinosi na teret ...

www.knjazevac.rs

O B A V J E Š T E Nj E

S poštovanjem, Gen.sekretar Predsjednik Nikola Mališić Omer Markišić Napomena: Podsjećamo lanove, koji nijesu izvršili Statutarnu obavezu uplate lanarine za 2011. godinu da to urade kako bi se moglo produ iti va enje izdatih licenci. Iznos lanarine 120 € (uplate na iro račun: 530 ...

www.procjenjivaci.me

S T A T U T

Novoprimljeni *lanovi prilikom u*lanjenja pored godišnje fiksne *lanarine pla*aju i upisninu. Visinu fiksne *lanarine i upisnine i rok pla*anja u toku godine utvr*uje Upravni odbor Udru enja prilikom predlaganja i utvr*ivanja godišnjeg finansijskog plana za odre*enu kalendarsku godinu.

www.forensicexp-vojvodina.org.rs

ERSTE CARD CLUB

ERSTE CARD CLUB * ***** Hrvatske udruge medicinskih sestara (HUMS-a) i Erste Card Cluba* ***** Diners Club i MasterCard Standardne kreditne kartice po posebnim uvjetima***bez pla&anja upisnine i 'lanarine za prvu godinu 'lanstva. ...

www.hums.hr

PRAVILNIK SEKCIJE KANARINACA PESME "SRPSKI PEVA * - SLAVUJAR ...

*lanovi Sekcije Slavujara mogu biti sva zainteresovana lica, bez obzira na pripadnost nekom društvu ili Sekciji uz obavezu pla*anja *lanarine.

www.slavujar.com

Pristupnica za Poslovnu DINERS CLUB karticu

... poslednja tri meseca Podnosim molbu za: BROJ MOLBE PRIMIO BROJ BODOVA Pun naziv pravnog lica Naziv na kartici / do 23 slovna mesta uklju*uju*i i razmake / Adresa / sedišta Poštanski broj i mesto Vrsta preduze*a Datum reg istracije Poslovni prostor DCI prodajno mesto Ovlaš*eno lice Pla*anje *lanarine Telefon ...

www.diners.rs

O D L U K U

Broj: 12/3/2/-2004. Zagreb, 4. sije! nja 2005. Na temelju ! lanka 19. Statuta Hrvatske komore medicinskih sestara Vije"e Komore na petoj sjednici održanoj 10. rujna 2004 . donosi O D L U K U o visini ! lanarine za 2005. godinu I. Za 2005. godinu utvr#uje se ! lanarina u visini od 0,4% bruto pla ...

www.hkms.hr

Kako do profesionalne Licence?

Osnovni oblik profesionalne edukacije je specijalizovani seminar "KONTINUIRANA EDUKACIJA" koji se vrednuje sa 30 poena na koji imaju pravo u~e{}a ~lanovi na osnovu profesionalne ~lanarine. ^lan 7. ^lan, prema svojim sklonostima mo`e da i kroz redovne oblike teorijskoinstruktivne edukacije ostvari ...

www.srrs.rs

PRAVILNIK O MATERIJALNO - FINANCIJSKOM POSLOVANJU

O visini kolektivne *lanarine, pojedina*ne *lanarine i kotizacije Odluku donosi Izvršni odbor Udruge, dok je iznos sponzorstva odre*uje davatelj * lanak 4.

www.ho-cired.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Lanarine