Krvarenja

Preoperativna identifikacija mesta krvarenja uzrokovanog ...

Volumen 67, Broj 12 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 1029 Correspondence to: Stanojević Goran, Klinički centar Niš, Klinika za opštu hirurgiju, Bulevar Zorana Đinđića 48, 18 000 Niš, Srbija.

www.doiserbia.nb.rs

NA OSNOVU CT DIJAGNOSTIKE ANALYSIS OF LOCALISATION OF ...

(3) bez identifikovanog uzroka u 10-15% bolesnika (2/3 ovih slučajeva ispunjava kriterijume za peri- mezencefaličnu subarahnoidalnu hemoragiju, koja ima veoma mali rizik od ponovnog krvarenja i bol- ji ishod od aneurizmatske subarahnoidalne hemo-

aktuelnosti.org

INTRAKRANIJSKA ULTRASONOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI PERINATALNOG O ...

[email protected] U radu je prikazan pregled dijagnosti~kih mogu}nosti intrakranijske ultrasonografije mozga u novoro|en~adi, napose u dijagnostici i pra}enju ishoda perinatalnog o{te}enja mozga: peri-intra-ventriku-larnog krvarenja (PV-IVH) u nedono{~adi, hipoksi~no-ishemi~nog o{te}enja u dono{ene i ...

www.bioline.org.br

Subarahoidalna hemoragija: Modaliteti neurohirurškog ...

Strategija tretmana je specifična za različite oblike SAH, ali sve terapijske opcije, u svojoj osnovi, imaju preveniranje sekundarnih ishemičnih mo danih oštećenja koja se generiraju nakon primarnog krvarenja.

www.neurosurgery-bosnia.co.ba

KAKO PREPOZNATI AKUTNU LEUKEMIJU U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI

Zbog insuficijentne hematopoeze prisutna su tri klinička sindroma: anemije, krvarenja i infekcije. Akutne leukemije nastaju iz punog zdravlja i imaju veoma brz tok.

www.medfak.ni.ac.rs

ADENOKARCINOM BUBREGA MORFOLOŠKA ANALIZA 319 SLUČAJEVA

Daleko najčešći tip je svetloćelijski adenokarcinom uz veoma često postojanje regresivnih promena, odnosno područja krvarenja i nekroze. Adenokarcinom bubrega retko infiltruje nadbubre nu lezdu, a takođe retko daje i metastaze u regionalne limfne čvorove.

www.medical.uns.ac.rs

UTICAJ ŽENSKIH POLNIH HORMONA NA PARODONCIJUM TOKOM ...

plak indeks (PI), gingivalni indeks (GI), indeks krvarenja (IK), dubina džepova (DDž) i stepen recesije gingive (RG). Rezultati: Plak indeks (PI) je bio statistički značaj

www.medical.uns.ac.rs

Centralni hemangiom donje čeljusti: prikaz slučaja

U prvom slučaju, unatoč kliničkoj slici koja je zbog obilnog krvarenja upućivala na hemangiom donje čeljusti, dijagnoza nije potvrđena, a u dru-gome se sumnjalo na hemangiom na temelju radiološkog i CT nalaza, a zatim je potvrđena patohi-stološki.

hrcak.srce.hr

Parenteralna antikoagulacijska terapija pri akutnom ...

Rezultati studije OASIS 6 pokazali su da fondaparinuks znaËajno smanjuje smrtnost ili pojavu reinfarkta kod boles-nika sa STEMI, no bez poveÊavanja uËestalosti krvarenja u odnosu na UFH i placebo; korist lijeËenja fondaparinuk-som postaje vidljiva veÊ 9. dana i prisutna je do 6. mjese-ca; korist ...

www.kardio.hr

RAK I HIPERPLAZIJA ENDOMETRIJA U BOLESNICA DOMA ZDRAVLJA ...

Od tih `ena njih 14 (0,21%) se u trogodi{njem razdoblju javilo zbog krvarenja u peri- i post-menopauzi. Sve su podvrgnute kireta`i u ginekolo{kim odjelima bolnica u Zadru ili [ibeniku, gdje im je obavljena i patohistolo{ka analiza endometrija.

hrcak.srce.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Krvarenja