Konvenciju

United Nations Treaty Series

Konvenciju o izradi projekata Sistema Djerdap ; 3. Konvenciju o izvodjenju radova Sistema Djerdap ; 4. Konvenciju o naknadi steta prouzrokovanih izgradnjom Sistema Djerdap ; 5.

untreaty.un.org

IZVJEŠTAJ OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BIH O PRIMJENI ...

8  Jedna četvrtina djece koja imaju osnovne informacije o ovom dokumentu je u medijima (TV i pisani mediji) saznala za Konvenciju i Protokole , jedna petina u školi na časovima razredne zajednice, u okviru predmeta demokratija i ljudska prava ili na debatama koje se organizuju na temu demokratije ...

www.ombudsmen.gov.ba

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O NADZORU ...

9 konaČni prijedlog zakona o potvrĐivanju protokola o nadzoru emisija hlapivih organskih spojeva ili njihovih prekograniČnih strujanja uz konvenciju o dalekose nom prekograniČnom oneČiŠĆenju zraka iz 1979.

www.sabor.hr

Konvencija par Pasaules Intelektuālā īpašuma ...

8 (2) Neskatoties uz citiem Konvencijas nosacījumiem, Parīzes Konvencijas, Bernes Konvencijas vai abu šo konvenciju dalībvalstis var kļūt par Konvencijas dalībniecēm tikai vienlaikus ratificējot vai pievienojoties: Parīzes Konvencijas Stokholmas Aktam pilnībā vai tikai ar atrunu, kas minēta ...

www.lrpv.lv

PRAVNI VODIC ZA RODITELJE DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU - Prava ...

je ratifikovala Konvenciju ne mo`e da tvrdi da je njen odnos prema pravima deteta njena unutra{nja stvar. SFRJ je jo{ 1990. godine ratifikovala Konvenciju o pravima deteta, a Dr`avna

www.osi-uzice.rs

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O TEŠKIM METALIMA ...

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O TEŠKIM METALIMA UZ KONVENCIJU O DALEKOSE NOM PREKOGRANIČNOM ONEČIŠĆENJU ZRAKA IZ 1979. GODINE I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Ustavna osnova za donošenje Zakona o potvrđivanju Protokola o teškim metalima uz Konvenciju o dalekose nom ...

www.sabor.hr

Zakon o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznovrsnosti

Montrealski amandman na Bečku konvenciju o supstancama koja oštećuju ozonski omotač ("Službeni listSCG-Međunarodniugovori", br.2/2004) Uredba o Sporazumu o ribarstvu o vodama Dunava između Vlade FNRJ, Narodne

www.kombeg.org.rs

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) […/….],

Tas attiecas, piemēram, uz SJO, SDO, tām organizācijām, kas izveidotas saskaņā ar Parīzes Saprašanās memorandu par ostas valsts kontroli, un citām reģionālajām organizācijām (piemēram, saistībā ar Barselonas konvenciju, Bonnas sadarbības nolīgumu, Bukarestes konvenciju, Helsinku ...

eur-lex.europa.eu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos ...

saskaņā ar ATA konvenciju vai Stambulas Konvenciju; ▼M21 3. “Komiteja ir:”— Muitas kodeksa komiteja, kas izveidota ar Kodeksa 247.a un 248.a

eur-lex.europa.eu

VII DEO PRAVNO-PSIHIJATRIJSKI ASPEKTI

Konvenciju, a Državna zajednica Srbije i Crne Gore Evropsku konvenciju o o ljudskim pravima i Protokole uz nju, nužno je da uskladi svoje zakonodavstvo sa njima.

www.ian.org.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Konvenciju