Konvenciju

Nacionalni mehanizmi za prevenciju torture Implementacija ...

Najznačajnije karakteristike Opcionog protokola uz UN Konvenciju protiv torture Kako je prethodno naglašeno, Opcioni protokol uz UN Konvenciju protiv torture stvara dvostruki sistem nadzora nad mjestima u kojima se nalaze lica lišena slobode: posjete međunarodnog tijela i posjete koje vrše jedno ...

www.osce.org

З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ КЈОТО ...

З А К О Н. О ПОТВРЂИВАЊУ КЈОТО ПРОТОКОЛА УЗ ОКВИРНУ КОНВЕНЦИЈУ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА О ПРОМЕНИ КЛИМЕ

www.ekoplan.gov.rs

Kratki vodič kroz Evropsku konvenciju - o ljudskim pravima ...

Kratki vodič kroz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima (3. izdanje) Donna Gomien Viši predavač na predmetu ljudska prava Institut za društvene nauke Hag Nizozemska

www.cedem.me

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Svaka *lanica koja je ratificirala ovu Konvenciju, i koja u roku od godine dana nakon proteka razdoblja od deset godina iz prethodnog stavka ne otka e konvenciju prema odredbi ovoga *lanka, bit *e obvezana za još jedno razdoblje od deset godina, a nakon toga mo e otkazati Konvenciju po proteku ...

www.nsz.hr

Bioloska raznolikost Biodiversity

BIH joπ nije potpisala Konvenciju o bioloπkoj raznolikosti. Izvjesni napori su uËinjeni u tom pogledu, ali su bili ograniËeni teπkom politiËkom i socijalnom situacijom u zemlji (Federal Ministry, 2000).

enrin.grida.no

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Ako Konferencija usvoji novu konvenciju koja bi ovu Konvenciju revidirala u cijelosti ili djelomi*no tada, ukoliko se novom konvencijom ne odredi druk*ije: (a) ratifikacija nove revidiraju*e konvencije od strane *lanice ipso iure zna*i otkazivanje ove Konvencije bez obzira na odredbu *lanka 11., ako i ...

www.nsz.hr

Par 1990.gada Protokolu par grozijumiem Konvencijas par ...

... angĜu franču, krievu un spāĦu valodā, visi tā teksti ir vienlīdz autentiski un ietver minēto grozījumu un öādus noteikumus: a) Protokolu paraksta Asamblejas Prezidents un tās Ăenerālsekretārs; b) Protokols ir atklāts ratificēöanai katrai valstij, kas ratificējusi minēto Konvenciju ...

www.caa.lv

Izveštajoimplementaciji Zakonaosprečavanju ...

Žalba sadrži pozivanje na Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invalidi-tetom, Konvenciju Ujedninjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, Konvenciju UN o pravima deteta i čin jenicu da je u detetovom najboljem interesu da pohađa školu u kojoj može da se adekvatno razvija ...

cups.rs

KONVENCIJAOPRAVIMAOSOBASAINVALIDITETOM

*KAO*SVJEDOČENJE*TOGA,*dole*potpisani*opunomoćenici, *punovažno*ovlašćeni* od*strane*svojih*Vlada,*potpisali*su*ovu*Konvenciju.*

www.slijepi-sa.org.ba

fra Drago Vujević, misionar u JAR-u

Kako se odmah nakon Igara održava i Konvencija HSK-a, potičemo sve nacionalne kongrese i njihove službene delegate za ovu važnu Konvenciju HSK da se temeljito i s velikom odgovornošću priprave za nju.

www.matis.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Konvenciju