Konvenciju

Nodarbinātība, sociālā politika, veselības un ...

Padome pieņēma Lēmumu Kopienas vārdā noslēgt Vispārējo konvenciju par tabakas kontroli ( Framework Convention on Tobacco Control ) ar Pasaules veselības aizsardzības organizāciju.

europa.eu

The Serbian contribution to Birds in Europe 2project ...

Pored toga što je ova vrsta u Srbiji strogo zaštiæena dr|avnim zakonima, zaštiæena je i meðunarodnim pravnim propisima ukljuèujuæi i Direktivu o pticama Evropske Unije, Bernsku konvenciju, Bonsku konvenciju i CITES.

www.ptica.org

Legalisation of Public Documents within the EU Member States

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Par Hāgas konvenciju par tiesu starptautisko pieejamību 1.pants . 1980.gada 25.oktobra Hāgas konvencija par tiesu starptautisko pieejamību (turpmāk - Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta. 2.pants .

ec.europa.eu

Revija za evropsko pravo: VI (2004) 2-3. ©Centar za pravo EU ...

Hašku konvenciju o pravu koje se primenjuje na međunarodnu kupo prodaju telesnih pokretaih stvari (1955), i . 2. Hašku konvenciju o merodavnom pravu za ugovore o zastupanju (1978).

www.pf.uns.ac.rs

*}ivotna sredina za Srbiju Environment for Serbia za Evropu ...

Konsultacije su obavljene u okviru slede**ih sedam radnih grupa: Radna grupa *Vrednosti za odr*~ivi razvoj *, Radna grupa za odr*~ivu proizvodnju i potro*anju, Radna grupa za biodiverzitet, Radna grupa za energiju, Radna grupa za obrazovanje, Radna grupa za Arhusku konvenciju, Radna grupa za regionalne ...

www.osce.org

Helping you have your say.

Ako informacije no hrvatskom o tome kakoglasovati no izborimazaustavnu konvenciju, molimo nazovite 1800 636 956. Se desideriinformazioni initaliano su tome votare inoccasionedelleelezioni per la Convenzione Constituzioale, telefona al numero 1800 064 025. potrzebujeszinformacjiwjezyku polskim na temat tego, jak ...

www.iandrinstitute.org

Zaštita priobalnog mora Splita, Solina, Kaštela i Trogira

Zbog učinkovitijeg djelovanja, dr ave s područja Sredo-zemlja su 1976. u Barceloni pripremile Konvenciju o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja [7].

hrcak.srce.hr

Conflict of Laws Conventions and their Reception in National ...

... Road Traffic], Hrvatska pravna revija, Vol. 8, No. 3, 2008, pp. 33-39; Ivo GRBIN, Napomene u vezi Konvencije koja se primjenjuje na prometne nezgode [Notes on the Convention that Applies to Traffic Accidents], Privreda i pravo, No. 10, 1976, pp. 57-59; Branko JAKAŠA, Nekoliko napomena uz Konvenciju ...

www.bibliojuridica.org

SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA -adresar

Nadalje, u lipnju 2007. godine Republike Hrvatska ratificirala je i Konvenciju Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima. Ova Konvencija izuzetno je značajna budući da su njezine Trafficking in human beings is one of the most unscrupulous examples of human rights violations aimed at reaping an ...

www.ljudskaprava-vladarh.hr

DRUŠTVENI KONTEKST KRIZE ŠKOLE I OBLICI ŠKOLSKOG NASILJA

Školsko nasilje, porodično nasilje, kao i svako drugo nasilje suprotni su moralnim i pravnim normama (uključujući i Konvenciju Ujedinjenih nacija o dečjim pravima).

www.doiserbia.nb.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Konvenciju