Konvenciju

Z A K O N

z a k o n o potvr * ivanju dodatnog protokola uz konvenciju o zaätiti lica u odnosu na automatsku obradu li * nih podataka, u vezi sa nadzornim organima i prekog rani * nim protokom podataka * lan 1.

zakonski.info

O POTVR * IVANJU KJOTO PROTOKOLA UZ OKVIRNU KONVENCIJU ...

Z A K O N O POTVR * IVANJU KJOTO PROTOKOLA UZ OKVIRNU KONVENCIJU UJEDINJENIH NACIJA O PROMENI KLIME * lan 1. Potvr*uje se Kjoto Protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime, sa*injen u Kjotu 11. decembra 1997. godine na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i ...

zakonski.info

Z A K O N O POTVRĐIVANJU OPCIONOG PROTOKOLA UZ KONVENCIJU ...

Z A K O N O POTVRĐIVANJU OPCIONOG PROTOKOLA UZ KONVENCIJU PROTIV TORTURE I DRUGIH SUROVIH, NELJUDSKIH ILI PONIŢAVAJUĆIH KAZNI ILI POSTUPAKA Ĉlan 1 PotvrĎuje se Opcioni protokol uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili poniţavajućih kazni ili postupaka, sačinjen u ...

www.apt.ch

UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE

UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE The Parties to this Convention , Acknowledging that change in the Earth's climate and its adverse effects are a common concern of humankind, Concerned that human activities have been substantially increasing the atmospheric concentrations of ...

unfccc.int

MISC/2003/CLT/CH/14 (REV. only in Ara and Chi)

convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage misc/2003/clt/ch/14 (rev. only in ara and chi)

unesdoc.unesco.org

Z A K O N

... i 17 i *lana 91 stav 2 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24. saziva, na sedmoj *ednici prvoj redovnog (prolje*njeg) zasijedanja u 2011. godini, dana 22. juna 2011. godine, donijela je Z A K O N O POTVR * IVANJU PROTOKOLA O SUZBIJANJU ZAKISELJAVANJA, EUTROFIKACIJE I PRIZEMNOG OZONA UZ KONVENCIJU O ...

www.skupstina.me

NEKA OTVORENA PITANJA U PRIMJENI INSTITUTA PRIVREMENOG UVOZA ...

... moru i u marinama te drugim mjestima 1 Aneks C Konvencije o privremenom uvozu o prijevoznim sredstvima zamijenio je dotadašnje tri konvencije: Carinsku konvenciju o privremenom uvozu komercijalnih cestovnih vozila, Carinsku konvenciju o privremenom uvozu privatnih cestovnih vozila i Carinsku konvenciju ...

hrcak.srce.hr

Kratki vodič kroz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima

Naslov izdanja na engleskom jeziku: Short Guide to the European Convention on Human Rights (3rd edition) ISBN 92-871-5670-0 Naslov izdanja na francuskom jeziku: Vade-mecum de la Convention européenne des Droits de l'Homme (3e édition) ISBN 92-871-5747-2 Mišljenja koja su iznesena u ovom ...

www.dodaj.rs

Konvencija Ujedinjenih Naroda o pravima djeteta 1989 (UNCRC ...

Kako koristiti Konvenciju Ujedinjenih Naroda (UN) o pravima djeteta i slicne dokumente/kommentare u vezi poboljsanja kvaliteta zivota dijece u djecijim domovima i

www.uia.no

Z A K O N

131 Z A K O N o ratifikaciji Evropske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, izmenjene u skladu sa Protokolom broj 11, Protokola uz konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Protokola broj 4 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kojim se ...

www.hraction.org

Other sites you could try:

Find videos related to Konvenciju