Jednako

Lesson 8 Printouts

... Serbo-Croatian comparison, just like its English counterpart can have the following values: Semantic value Form equal value phrase higher value r paradigm for phrase o lower value phrase or paradigm form Equal value comparison is expressed periphrastically, by phrases: [entity A] [be] [adjective] isto/jednako ...

asusilc.net

KULTURA KVALITETE I ORGANIZACIJE QUALITY CULTURE AND ORGANIZATION

Posjeduje faze razvoja jednako kao i proizvod, od uvođenja do zastare, stoga ih je potrebno unaprijed odrediti i jasno postaviti plan izlaska.

www.famns.edu.rs

Heart failure with preserved ejection fraction — a new ...

Jednako ozbiljna prognoza kao srËano zatajivanje s reduciranom sistoliËkom funkcijom (Heart Failure with reduced Ejection Fraction; HFrEF), nakon hospitalizacije i rast udjela u ukupnom broju zatajivanja srca repozicioniraju HFrEF u srediπte pozornosti.

www.kardio.hr

Feromoni Pcela, The honey bee pheromones

Jednako tako, neke ljezde su u matice jako razvijene, a u radilica zakr ljale i suprotno. Aktivnost pojedinih lijezda vezana je za ivotnu dob, odnosno za poslove koje jedinka obavlja.

www.zasve.net

Dinamika obitelji i prvi teorijski koncepti Family dynamics ...

No, obitelji kao osnovnoj socijal-noj jedinici i u tradicionalnim i u suvremenim društvima pripada jednako važna uloga. Usprkos brojnim društvenim i strukturnim promjenama, osnovne funkcije braka i obitelji ostaju iste: uzaja-mno zadovoljenje emocionalnih i fizičkih potreba, uz osiguranje ...

hrcak.srce.hr

Prehrambena industrija · Food industry

Prehrambena industrija · Food industry Mljekarstvo · Dairy industry Proizvodni program PECON-a obuhvaća visokokvalitetnu, tehnološki suvremenu, automatiziranu opremu u mljekarstvu, a jednako je usmjeren obiteljskim gospodarstvima, malim srednjim poduzetnicima, kao i velikim postrojenjima.

www.pecon.hr

PoremeÊaji spavanja i budnosti i njihovo lijeËenje

Za REM je vezana desinkronizacija moædane aktivnosti u EEG-u, koja viπe sliËi nekim oblicima te aktivnosti u budnome stanju ili posve povrπnom spavanju, dok je prag podraæaj a jednako ili gotovo jednako visok kao i u dubokom sporovalnom spavanju (SWS - Slow Wave Sleep).

hrcak.srce.hr

UJEDNA^ENOST OPISIVANJA SERIJSKIH PUBLIKACIJA : ANALIZA ...

Lu-betzky se zalagao da se na~ela odre|ivanja autorstva trebaju jednako primjenjiva-ti na ome|ene i serijske publikacije. Svoj stav za uvo|enje serijskih publikacija pod korporativnim odrednicama dokazivao je opisom dviju razli~itih vrsta se-rijskih publikacija: prvu vrstu treba identificirati ...

www.hkdrustvo.hr

CATALOG OF EXHIBITORS KATALOG IZLAGAČA

Osnovni principi naseg poslovanja su: posvećenost, kvalitet, pouzdanost, pristupačnost, poštovanje klijenta, fleksibilnost - i ove principe smatramo jednako važnim delom koliko I svaki materijal ili ure-djaje koje ugradjujemo u njih.

www.alexpo.co.rs

Newsletter of the Opera of the Croatian National Theatre in ...

dramaturški koncept ostavljaju jednako snažan dojam kod poznavatelja i ljubitelja Šišmiša kao i kod onih koji djelo tek upoznaju. A story of the couple von Eisenstein who try to prove infidelity to each other has become

www.hnk.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Jednako