Izvje

GODI[NJE IZVJE[]E ¦ ANNUAL REPORT

SADRŽAJ ¦ CONTENT 2 UVODNIK ¦ INTRODUCTION 5 100 godina HGI-CGS ¦ 100 years of HGI-CGS 11 Geološka izložba ¦ Geological Exhibition 16 Organizacijska struktura, zaposlenici i proračun ¦ Organizational scheme, employees and budget 20 Zavod za geologiju ¦ Department of Geology 23 Zavod za ...

www.hgi-cgs.hr

UNIVERSITY OF ZAGREB FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS - ZAGREB

3 In this period of intensive thinking of introducing doctoral studies at the University of Zagreb (within the reform defined in the Bologna convention), we are pleased to emphasize that we are starting the second generation of Doctoral Program which was founded at the Faculty of Economics and ...

web.efzg.hr

SKRA]ENI IZVJE[TAJ VANJSKIH REVIZORA O FINANSIJSKIM ISKAZIMA

Publikacija Banke u Federaciji Bosne i Hercegovine 2009. (BF 2009.), sadr`i zbirne podatke o bankarskom sistemu Federacije BiH, kao i bilanse stanja i bilanse uspjeha banaka pojedina~no na dan 31.12.2009. godine.

www.fba.ba

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2004 ANNUAL REPORT

Godišnji izvještaj 2004 Content: Word of introduction Identity Card Mission and Board of Directors Clients MIKRO ALDI Organizational Chart MIKRO ALDI Geographical Area of Operations Sources of Funding Audited Financial Reports Independent Audit Report Annual Report 2004

www.mikroaldi.org

I Z V J E [ T A J o izvr{enoj reviziji finansijskih izvje{taja

D.O.O. "POSLOVNI INFORMATOR - REVIZIJA" Kara|or|eva 5, Bijeqina . I Z V J E [ T A J . o izvr{enoj reviziji finansijskih izvje{taja . PIF "JAHORINA KONSEKO- INVEST" A.D. Pale

www.jahorina-koin.com

OMLADINSKI KOMUNIKATIVNI CENT AR

Omladinski Komunikativni Centar je nastavio da imple-mentira projekte i druge aktivnosti u {est programskih oblasti i ovaj godi{nji izvje{taj opisuje sve projekte, treninge, seminare itd. koje smo implementirali tokom 2001 godine.

www.okcbl.org

Tobacco Factory Rovinj - Annual Report 2000

4 GODI©NJI IZVJE©TAJ | ANNUAL REPORT CORE BUSINESS AND MISSION Established in 1872, as a modest tobacco processing plant to supply the officers of the Austro-Hungarian army with cigars, Tobacco Factory Rovinj has developed into a prominent cigarette manufacturer.

www.adris.hr

VIJECE EVROPE 03012005

Izvje*ataji o samoocjenjivanju pokazali su znatan nivo sofisticiranosti u analizi i prezentaciji, kakav nije bio mogu** prije 2000. godine. Me**utim, uprkos ovakvom napretku, temeljna pitanja s kojima se suo*avaju visoko obrazovanje i univerziteti u BiH i dalje su ista i uglavnom nerije*aena.

www.coe.ba

Integracija PRIMAVERE i ULJANIK ERP-a na Oracle infrastrukturi

• Smanjenje troStandardizirano izvje Smanjenje troStandardizirano izvje šškova licencikova licenci šštavanjetavanje PR. PR. imavera imavera AApi pi

www.uljanik.hr

SADRÆAJ / CONTENTS IZ HRVATSKE ODVJETNI»KE KOMORE / FROM ...

SADRÆAJ / CONTENTS 3 IZ HRVATSKE ODVJETNI»KE KOMORE / FROM THE CROATIAN BAR ASSOCIATION SADRÆAJ VIJESTI I OBAVIJESTI / NEWS AND NOTICES 6 Ministar pravosu!a uskratio suglasnost na Tarifu / Justice Minister withheld consent to the Tariff 7 Izvje"Êe s Izborne godi"nje skup"tine Hrvatske ...

www.hok-cba.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Izvje