Ivanja

POVEZANOST SAMO OPT ERE * IVANJA S POZITIVNIM I NEGATIVNIM ...

3 Naslov: Povezanost samooptere*ivanja s pozitivnim i negativnim perfekcionizmom Saûetak: Samooptere*ivanje je strategija koju ljudi koriste kako bi o*uvali i uzdigli pozitivnu sliku o sebi kako u vlastitim o*ima, tako i u o*ima drugih ljudi, a uklju*uje bilo koju tvrdnju, akciju ili izbor ...

bib.irb.hr

Pouzdanost određ ivanja nivoa antitela za TSH receptore za ...

Volumen 66, Broj 10 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 779 Correspondence to: Aleksandar Aleksić, Zdravstveni centar Zaječar, Internistička služba, Rasadnička b.b., 19 000 Zaječar, Srbija.

www.doiserbia.nb.rs

komplikacije nakon presađivanja bubrega Complications after ...

http://hrcak.srce.hr/medicina medicina fluminensis 2010, Vol. 46, No. 4, p. 434-447 434 Sažetak. Za većinu bolesnika presađivanje bubrega najbolje je nadomjesno liječenje kod bubrežnog zatajenja, no ono je često povezano s razvojem komplikacija.

hrcak.srce.hr

ČIMBENIK DJELOTVORNOGA UKLJUČIVANJA HRVATSKE U EUROPSKI ...

Sukladno takvoj problematici i problemu istra ivanja, u okviru ovoga rada postavljen je predmet istra ivanja: Istra iti i analizirati va nost transporta i prometa u ekosustavu, te prometnu politiku kao temeljnu paradigmu razvoja prometnih djelatnosti, multimodalni transport kao slo eni, stohastički ...

hrcak.srce.hr

TRADITIONALIZM AND THE ELEMENTS OF MODERNITY IN THE SEXUAL ...

Sociološki pregled , vol. XXXIV (2000), no. 1-2, str. 107-127. ISTRA IVANJA Ksenija Savin Stanislav Fajgelj Institute for Criminological and Sociological Research Belgrade UDK: 316.647.2 Pregledan naučni rad Primljen: 06.

www.socioloskipregled.org.rs

Istra ivanja polimera u

IRB 2008. -najveći nacionalni istra ivački institut u području prirodnih znanosti, posvećen istra ivanju, visokom obrazovanju i podršci akademskoj zajednici, tijelima dr avne i lokalne samouprave te industriji 3osnonapodrčjaaktinosti: 3 osnovna područja aktivnosti: ISTRA IVANJE -više ...

hgk.biznet.hr

Svrha istraživanja bila je da se prikaže odnos između ...

HIPOTEZE ISTRA IVANJA Dosadašnja istra ivanja, sprovedena kako u svetu, tako i kod nas, su pokazala povezanost koeficijenta inteligencije i školskog uspeha kod školske populacije.S obzirom da je namera ovog istra ivanja bila da se utvrdi da li takva povezanost postoji i kod učenika srednjih škola ...

www.famns.edu.rs

NATURA MONTENEGRINA, Podgorica, 9(2): 169-182 - DIVERSITY AND ...

natura montenegrina, podgorica, 9(2): 169-182 diversity and distribution of species from the genus barbus in waters of montenegro stevan d. mariĆ

www.pmcg.co.me

Menad ment poslovnih procesa i znanja u hrvatskim poduzećima

REZULTATI ISTRA IVANJA: ANALIZA I DISKUSIJA Cilj ovog poglavlja je opisati, analizirati i diskutirati rezultati provedenog istra ivanja. 4.1. Menad ment znanja u hrvatskim i slovenskim poduzećima Koristeći prikupljene podatke iz dva nezavisna uzorka (Slovenija i Hrvatska) napravljena je analiza ...

web.efzg.hr

Bankruptcy Law - Trustees Manual

Trajni obligacioni odnosi za vrijeme privremene uprave, javna potra ivanja i potra ivanja zaposlenika 1. Za vrijeme trajanja privremene uprave ugovorni partner stečajnog du nika ne mo e otkazati trajni obligacioni odnos.

pdf.usaid.gov

Other sites you could try:

Find videos related to Ivanja