Fiziolo

DRU[TVO MEDICINSKIH BIOHEMI^ARA SRBIJE I CRNE GORE - 50 ...

Kao nau~na disciplina medicinska biohe-mija se bavi izu~avanjem metaboli~kih procesa u od-nosu na fiziolo{ke i patolo{ke promene kod ljudi i `ivotinja.

www.doiserbia.nb.rs

Uticaj unosa rehidraciono-energetskog napitka na fiziolo{ke ...

Uticaj fizičke aktivnosti na profil lipida seruma i glikemije i rizik za razvoj ateroskleroze u adolescenata Uticaj unosa rehidraciono-energetskog napitka na fiziolo{ke parametre i specifi~ne testove u fudbalu

www.smas.org

OPTERE**ENJE TENISA**A NA RAZLI**ITIM PODLOGAMA

REZULTATI I RASPRAVA Dobiveni rezultati prikazani su u tablicama, posebno teniska statistika (Tablica 1.) i posebno fiziolo*ake karakteristike (Tablica 2.) mjerene tijekom odigranih susreta na zemljanoj i betonskoj podlozi.

hrcak.srce.hr

PRIRODNI MIKRONIZIRANI PROGESTERON U GINEKOLOGIJI I HUMANOJ ...

Potvr|eno je i da fiziolo{ka koncentracija progesterona povoljno utje~e na vaskularnu stani~nu adheziju molekule 1 i proliferaciju glatkih mi{i}a u stijenci arterije, te lipid-nu akumulaciju makrofaga. 28-32 Progesteron je ne{kodljiv u trudno}i.

hrcak.srce.hr

short abstract - Dr vet. med. Sergej Ivanov, GEF Technical ...

BELIC, M. (1956) : Morfolo_ke i fiziolo_ke osobine crvenog metohijskog gove_eta, Srpska Akademija Nauka, Beograd BELIC, M. (1995) : Sto_arstvo u Jugoslaviji od njenog nastanka do raspada 1991, Srpska

www.save-foundation.net

STRESS ANALYSIS OF A UNILATERAL COMPLEX PARTIAL DENTURE USING ...

prvem premolarnem kot retencijskem zobu je bila raziskana pri vplivu fiziolo{kih in prevelikih sil ugriza pri premiku to~ke napada v distalni smeri.

revijamit.imt.si

KLINI^KI ZNA^AJ I NADZOR VISOKORIZI^NIH TRUDNO]A THE CLINICAL ...

[email protected] Trudno}a i poro|aj kao fiziolo{ki procesi, genetski i biolo{ki to~no predodre|eni, u najve}em broju slu~ajeva protje~u bez komplikacija.

www.bioline.org.br

LATVIAN JOURNAL OF AGRONOMY

Tās ir balst ītas uz zemstikla plat ību, īpaši patent ētu metožu, ekolo ăiski drošu un fiziolo ăiski akt īvu vielu izmantošanu. Diemž ēl potcelmu selekcija un izm ēăin ājumi šaj ā jom ā ir nepietiekami, bet

llufb.llu.lv

DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC VALUE OF PROCALCITONIN MEASUREMENT ...

Prokalcitonin stvaraju u fiziolo{kim uslovima C}elije {titaste `lezde kao prekursor kalcitonina, a zahvaljuju}i delovanju specifi~nih proteaza [1].

medicinskicasopis.org

F. PLAKOLLI et al.: THE MICROFLORA AND PHYSICO-CHEMICAL ...

Tabela 1: Heterotrofne bakterije in fiziolo{ke skupine, izolirane iz lignita Bacterial group Unit Number x/% Heterotrophic bacteria (saprophytic) mL 28,855,000 100

revijamit.imt.si

Other sites you could try:

Find videos related to Fiziolo