Ekspresiji

Neuroendokrina diferencijacija kao prognostički faktor u pre ...

Kumulativno pre ivljavanje (10%) Vreme (meseci) Sl. 5 − Krive pre ivljavanja bolesnika lečenih od nesitnoćelijskog karcinoma pluća prema ekspresiji sinaptofizina (SYN) Diskusija Tumori pluća sa neuroendokrinom diferencijacijom čine heterogenu grupu tumora, različite biologije i stepena maligniteta.

www.doiserbia.nb.rs

Uticaj hemioterapijskog protokola i neuroendokrine ...

Bolesnici lečeni primenom CEP protokola imali su du e jednogodišnje pre ivljavanje uz prisustvo neuroendokrine diferencijacije ( p < 0,001), a u grupi bolesnika lečenih Tax + Cis protokolom nije utvrđena razlika u jednogodišnjem pre ivljavanju prema neuroendokrinoj ekspresiji.

www.doiserbia.nb.rs

TICS IN CHILDREN TIKOVI U DEČIJEM UZRASTU

Tikovi u dečijem uzrastu predstavljaju veliki izazov za kliničare zbog polimorfi zma u ekspresiji, udruženos ti sa psihijatrijskim i drugim pedijatrijskim oboljenjama, raznolikosti terapije i njenim ograničanjima.

aktuelnosti.org

Aberantni kriptni fokusi kot napovedni kazalci kolorektalnega ...

povišani ekspresiji izoencima glutation S-transferaze (GSTM1),31 povišani ekspresiji maščobne kislinske sintaze (FAS; angl. fatty acid synthase) pri 86 % AKF bolnikov s FAP

szd.si

Funkcionalna nejednakost roditeljskih genoma u etiologiji ...

Smanjenjem rizika od epigenetičkih nestabilnosti koje vode nastajanju bole-sti, te ispravljanjem epigenetičkih abnormalnosti , moguće je epigenetičku terapiju unaprijediti do stupnja u kojem će predstavljati esencijalni oblik liječenja bolesti nastalih promjenama u genskoj ekspresiji.

bib.irb.hr

Godišnjak za PSIHOLOGIJU

SADR AJ Svetislava *ukni* DIVORCE AND REMARRIAGE:THE ADJUSTMENT OF CHILDREN. 7 Mirko Uljarevi*, Milkica Neši* ULOGA POJEDINIH STRUKTURA MOZGA U PERCEPCIJI I EKSPRESIJI EMOCIJA..... 41 Goran Golubovi* ISTORIJSKI RAZVOJ ...

www.psihologijanis.org

Uloga signalnog puta du{ikovog oksida u apoptozi uzrokovanoj ...

Andes imao ve}i u~inak na promjene u genskoj ekspresiji inficiranih HEK293 stanica, nego virus Hantaan. Promjene u ekpresiji gena: ABCC1, BNIP3, CCL5,

hrcak.srce.hr

medicinska revija medical review

Bez obzira na po~etni uzrok o{te}enja tubulskih }elija, tubulointersticijska fibroza je proces u koji su uvek uklju~eni miofibroblasti, aktivisani fibroblasti koji se prepoznaju po ekspresiji glatkomi{i}nog aktina alfa (engl. a-smooth muscle actin, a-SMA).

www.md-medicaldata.com

I N S T I T U T Z A M E N T A L N O Z D R A V L J E

Tako na primer uocene su promene u ekspresiji mRNK kortikostereoidnih receptora koji je povecan u hipokampusu. Neuroendokrini podaci ukazuju da se aktivnost osovine

www.munjiza.com

Ljudska komunikacija i videokonferencije

Ako se u kadru zahvaćenom kamerom nalazi npr. samo glava osobe s kojom razgovaramo, informacije o facijalnoj ekspresiji mogu biti dostupne, međutim znakovi kao što su geste i ostali pokreti dijelova tijela neće biti preneseni.

edupoint.carnet.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Ekspresiji