Dobijenog

Mirko Stanetic, Slobodan Jankovic, Krsto Jandric: Klinicka ...

Vrijednost citološke analize materijala dobijenog transtorakalnom iglenom punkcijom od 35%, ni e su nego kod drugih autora. Praktičnost i definitivnost obezbjeđuju citološkim analizama trajno mjesto u rutinskom dijagnostičkom postupku karcinoma respiratornog trakta.

www.lungclinic-banjaluka.com

Istraživanje kvaliteta proteinskog brašna proizvedenog od ...

S a d r ž a j: U ovom radu istraživali smo uslove prerade, kvalitet i mikrobiološku ispravnost dobijenog proteinskog bra šna, po proceduri za preradu prema najoštrijem tehnološkom postupku koji je propisan Odredbom Evropske unije

www.inmesbgd.com

Coexistence of Hashimoto's thyroiditis and papillary ...

zonancija kao i citološka analiza materijala dobijenog iglenom biopsijom su od koristi za dijagnozu TDC, ali i pored toga, najve-ći broj karcinoma TDC dijagnostikuje se tek nakon operacije

www.doiserbia.nb.rs

Neinvazivna procena postojanja i veličine variksa jednjaka ...

Srednja vrednost indeksa dobijenog deljenjem vrednosti veličine desnog lobusa jetre sa koncentracijom serumskih al-bumina iznosila je 5,43±1,79, dok su se vrednosti kretale u opsegu od 2,76 do 11,44.

www.doiserbia.nb.rs

ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA AHONROPLAZIJE

Kod trudno}a sa visokim rizikom za ahondroplaziju mogu}a je prenatalna dijagnostika bilo iz materijala dobijenog biopsijom ~upica (CVS) ili amniocentezom (Bellus et al. 1994., Shiang et al. 1994).

medicinskicasopis.org

Take care of the minutes and the hours will take care of ...

Proizvodi se kiselomlečnom fermentacijom pasterizovanog, homogenizovanog delimično obranog mleka dobijenog od visoko kvalitetnog sirovog mleka kontrolisanog porekla.

www.polimark.rs

INFOTEH-JAHORINA Vol. 10, Ref. D-17, p. 354-357, March 2011.

Na osnovu procene stanja i dobijenog mišljenja se mo e definisati strategija odr avanja i predvideti vreme raspolo ivosti posmatranog pogona.

infoteh.etf.unssa.rs.ba

Primenljivost metode multipleks lanč ane reakcije polimeraze ...

izolaciji DNK iz salmonele, a zatim se, iz dobijenog izolata DNK, ciljano ampli fi kuju određene sekvence serovar-specifi čnih gena. Čitav postupak traje oko

www.inmesbgd.com

Ukupni volumen lezija detektovanih metodom magnetne rezonance ...

... serijsko dodirivanje kvadratića unapred 0,377 0,736 serijsko dodirivanje kvadratića unazad 0,271 0,957 Rezultati pokazuju da je statistički značajna korelacija sa ukupnim volumenom lezija na MR dobijena jedino za TMT A formu testa i to za skup-nu korelaciju broja grešaka i reakcionog vremena dobijenog ...

aktuelnosti.org

SO JA PRO TEIN A. D. SI MOBOL ZA US PEŠNU K OM PA NIJU I ZD ...

Kompanija ima potpun uvid i kontrolu svoje sirovinske os-nove u saradnji s kooperantima, što pruža sigurnost korisniku da je proizvod izrađen od zrna dobijenog isključivo prirod-nom selekcijom.

www.promoney.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Dobijenog