Dijagnosti

Magnetna rezonanca u dijagnosti ci bolesti srca

h tt p://hrcak.srce. hr/medicina medicina fl uminensis 2010, Vol. 46, No. 2, p. 157-164 157 Sa etak. Magnetna rezonanca srca neinvazivna je dijagnosti čka tehnika koja je započela svoju kliničku uporabu ranih 1980-ih.

hrcak.srce.hr

Pharmachem - International Trade and Consultancy

VOVED Sektorot "Dijagnostika i lekovi" opfa}a programa za lekovi, dijagnosti~ki reagensi i instrumenti za biohemiski laboratorii. Ponudata na Farmahem celosno gi zadovoluva potrebite na sekoja medicinska, biohemiska ili mikrobiolo{ka laboratorija.

www.farmahem.com.mk

DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC VALUE OF PROCALCITONIN MEASUREMENT ...

Mnogi klini~ari su ukazali na dijagnosti~ki kao i prognosti~ki zna~aj merenja prokalcitonina u toku septi~nih stanja. Dokazano je da je odre|ivanje ovog parametra od

medicinskicasopis.org

Voved Introduction

Ulogata na defektologot vo dijagnosti~kata postapka The role of special teacher in diagnostic procedure Defektologot so primena na op{tata de-fektolo{ka dijagnostika e vo mo`nost da izvr{i dopolnuvawe na opisot na li~nosta na deteto od aspekt od koj ne se vo mo`nost toa da go storat ni medicinskata ni ...

jser.fzf.ukim.edu.mk

KOLPOSKOPIJA, BIOPSIJA I ELEKTROKIRUR[KA EKSCIZIJA ...

Klasi~na konizacija no`em je, uostalom, u na{em i drugim postupnicima metoda izbora u lije~enju pretho-dnom dijagnosti~kom obradom dokazanih glandularnih atipija bez invazije i AIS-a. 17-19,34 Kada se i ako se radi LLETZ , tkivo oko vanjskoga u{}a i donjega dijela ka-nala trebalo bi biti odstranjeno tako ...

hrcak.srce.hr

INTRAKRANIJSKA ULTRASONOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI PERINATALNOG O ...

[email protected] U radu je prikazan pregled dijagnosti~kih mogu}nosti intrakranijske ultrasonografije mozga u novoro|en~adi, napose u dijagnostici i pra}enju ishoda perinatalnog o{te}enja mozga: peri-intra-ventriku-larnog krvarenja (PV-IVH) u nedono{~adi, hipoksi~no-ishemi~nog o{te}enja u dono{ene i ...

www.bioline.org.br

EPIDEMIJSKA PLEURODINIJA - MOGU]I IMITATOR KORONARNE BOLESTI

Serolo{kim ispiti-vanjem dva uzorka seruma (u razmaku od 14 dana) kon-statovan je dijagnosti~ki zna~ajan porast titra neutrali{u}ih antitela na coxsackie B virus tip 5 (1/120; 1/512).

medicinskicasopis.org

prikazi - polemiki - recenzii

Poso~ena e dijagnostikata na autis-ti~niot sindrom, pretstavena preku ICD-10 i DSM-IV dijagnosti~kite kri-teriumi, imunodijagnosti~kite meto-di, defektolo{kata dijagnostika, kako i dijagnosti~ki testovi so u{te nedoka`ana vrednost.

jser.fzf.ukim.edu.mk

ULTRAZVU * NA METODA ISPITIVANJA ENERGETSKIH TRANSFORMATORA

S obzirom da metoda detektira ultrazvu*ne valove koji se öire unutar kotla transformatora, osim PI, moûe detektirati i druge nedostatke transformatora, primjerice slabe spojeve i lokalna pregrijavanja (T > 200°C) , öto joj daje poseban dijagnosti*ki zna*aj.

bib.irb.hr

AJNE [email protected] - BIOETHICAL VIEWS ON THE PROCEDURES IN EXTREMELY ...

mo`e biti subjekt dijagnosti~kih, terapijskih ili eksperimentalnih postu paka ako roditelji nisu potpuno obavije{teni i ako ne daju svoj pristanak.

www.bioline.org.br

Other sites you could try:

Find videos related to Dijagnosti