Defekti

KEMÝKDEFEKTLERÝNÝN ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝNDEKALSÝYUMSÜLFAT

6s'weeks. Specimens'histological evaluation was performed according to Huoet al. and radiologic evaluation was performed using a scoring system developed by us.

www.ortopedidergisi.hacettepe.edu.tr

NORMALKORONER ANJ‹OGRAF‹S‹ BULUNAN HASTALARDA M ...

Amaç: Bu çal›flman›n amac›, miyokard perfüzyon SPECT’te iskemik perfüzyon defekti olan, koroner anjiografisi normal bulunan kiflilerde, koroner arter hastal›¤› için prediktif risk faktörlerinin da¤›l›m› ve risk faktörleri ile per

www.itfdergisi.com

Application of radial forearm free flap in extraoral soft ...

Defekti na poglavini i slepoočnom regionu zahtevali su primenu tankog re nja adekvatne du ine vaskularne peteljke, tako da je najveća du ina vaskularne peteljke u našem uzor-ku iznosila 11 cm. Defekti ovih regiona nisu se mogli pokriti regionalnim peteljkastim re njevima zbog ograničene du ine ...

www.doiserbia.nb.rs

The Reduction of the Laminectomy Membrane in Dogs by the ...

Sekiz köpekte, omuz ekleminden al›nan 2 millilitre sinovial s›v› laminektomi defekti büyüklü¤ünde kesilen iki tabaka AGS ye emdirilerek operasyon yap›lan bölgeye yerlefltirildi.

journals.tubitak.gov.tr

Secundum Atrial Septal Defect in a One-Year-Old Kangal Dog

Anahtar Sözcükler: Kalp, kongenital kalp defekti, foramen ovale, Kangal köpe¤i Introduction Atrial septal defects (ASDs) are among the most common types of congenital heart defects in humans (1).

journals.tubitak.gov.tr

M E D I C U S

M E D I C U S ISSN 1409-6366 UDC 61 Suplement 5 Shoqata e Mjekëve Shqiptarë në Maqedoni Association of Albanian Medical Doctors in Macedonia

www.medalb.com

Suvremeni pristup u dijagnostici i liječenju žena s ...

S. Orešković • Inkontinencija mokraće i defekti dna zdjelice 258 MEDICUS 2006. Vol. 15, No. 2, 257 - 268 sprječavaju prolaps mjehura i rektuma u rodnicu.

hrcak.srce.hr

Kopyası halilibrahimuçar14.2

Bu yazıda Ohdo sendromu ile birlikte atrioventriküler kanal defekti olan çocuk hasta anlatıldı. Hastamız 16 aylık erkek çocuktu ve blefarofimozis, bilateral mikroftalmi, hipogonadizm, başka minör anomaliler ile birlikte mental retardasyon mevcuttu.

www.turkinvasivecard.org

The Correlation of Temporal Bone CT With - Surgery Findings ...

Sonuç: Komplikasyonların değerlendirilmesinde timpanoskleroz, kemikçik erozyonu, skutum erozyonu ve fasial sinir kemik kontur düzensizliği ile cerrahi bulguları arasında yüksek korelasyon varken tegmen erozyonu, mastoid kemik korteks düzensizliği, kronik mastoidit ve SSK defekti ile ...

www.ejgm.org

Methyltetrahydro folate Reductase Defect in Two Cases of ...

Habituel abortus nedeniyle takip edilen iki olguda MTHFR defekti: Olgu sunumu Amaç: Metiltetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) enzimini kodlayan gende 677 nükleotid olan timidin yerine sitozin gelmesi ile ortaya ç›-kar (C677T).

www.perinataljournal.com

Other sites you could try:

Find videos related to Defekti