Defekata

Application of radial forearm free flap in extraoral soft ...

E-mail: [email protected] ORIGINALNI ČLANAK UDC: 617.51/.53-089.844 Primena slobodnog radijalnog podlaktnog re nja u rekonstrukciji ekstraoralnih defekata glave i vrata Application of radial forearm free flap in extraoral soft tissue head and neck reconstruction Jelena Jeremić*, ivorad Nikolić † ...

www.doiserbia.nb.rs

SYSTEMS DURING SINTERING PROCESS

mnogo efikasnije rasipaju elektrone od linijskih defekata. Rezultati izvršenih mikrostrukturnih ispitivanja (tabela 2.) pokazuju da sa porastom temperature sinterovanja, u toku određenog vremena, zapreminski

www.metalurgija.org.rs

Root Coverage Using GEM 21S - introduction

lagenom membranom u terapiji recesijskih defekata pomoću koronarno odignutog režnja. Paci jenti su nakon zahvata bili pod nadzorom te se pratilo cijeljenje nakon jednog, tri i šest mjeseci, a

hrcak.srce.hr

VASCULAR STALK ANALYSIS OF THE TENSOR FASCIAE LATAE FLAP

Poznavanje vaskularne mre e i karakteristika vaskularne peteljke re nja m.TFL ima izuzetan značaj u plastičnoj i rekonstruktivnoj hirurgiji, a u cilju prevencije nekroze re nja prilikom njegovog korišćenja za rekonstrukcije i prepokrivanje defekata.

facta.junis.ni.ac.rs

Osteoplastika autolognom spongiozom kuka

todom izbora u rekonstrukciji limitiranih defekata donje Ëeljusti, te rekonstrukciji koπtanih “defekata” srednje i gornje treÊine lica.

hrcak.srce.hr

MILAN VIŠNJIĆ DEKAN MEDICINSKOG FAKULTETA REDOVNI PROFESOR

... REDOVNI PROFESOR KATEDRA Hirurgija PREDMET Hirurgija sa ratnom hirurgijom - Plastična hirurgija E mail [email protected] GODINA STICANJA POSLEDNJEG ZVANJA 2001 GODINA I MESTO ROĐENJA 1950, Kupinovo, Kuršumlija DOKTORSKA TEZA "Mogućnosti korišćenja gastrocnemius re njeva u rekonstrukciji defekata mekih ...

www.medfak.ni.ac.rs

KORICE MONT 4-2

Sažetak TRETMaN DEFEKaTa NEURaLNE CIJEVI Mirsad HODŽIĆ, Hasan ALTUMBABIĆ, Mirza MORANJKIĆ, Zlatko ERCEGOVIĆ, Selma JAKUPOVIĆ Odjeljenje neurohirurgije Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, Tuzla, Bosna i Hercegovina Cilj Istraživanje je obavljeno s ciljem da predstavimo naše iskustvo u tretmanu ...

www.pedijatrijadanas.com

BIBLIOGRAFIJA

D. ivković , . ivković, Zbirka zadataka iz teorije metalurških procesa, Deo II: Termodinamika rastvora, Termodinamika defekata u kristalima, Kinetika metalurških reakcija, Grafomed, Bor, 2001.

www.menadzment.tf.bor.ac.rs

SPISAK NAUČNIH RADOVA I OBJAVLJENIH PUBLIKACIJA

Stefanović P., Djuknić N., Jovanović M. : Rekonstrukcije defekata poglavine kombinovanim metodama, ACTA Chirurgica Iugoslavica - supplementum, 21 Kongres hirurga Jugoslavije, Beograd 21-24.

www.plasticnaestetskahirurgija.rs

HOK2008 - program FINAL

Rakovac: Liječenje acetabularnih defekata alogenim koštanim presadkom i metalnom košaricom kod revizijskih aloartroplastika kuka

www.mef.unizg.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Defekata