Daljem

Uloga kolposkopije i tipizacije humanog papiloma virusa u ...

E-mail: [email protected] ORIGINALNI ČLANAK UDC: 618.146-07 Uloga kolposkopije i tipizacije humanog papiloma virusa u daljem dijagnostičkom pristupu bolesnicama sa ASCUS citološkim nalazom grlića materice The role of colposcopy and typization of human papillomavirus in further diagnostic ...

www.doiserbia.nb.rs

Sporazum o pravilima i uslovima za kori²enje elektronskih ...

ˇlan 2./Article 2 Korisnik Servisa moÁe postati fizi*ko lice koje ima otvoren teku˛i ra*un u Banci ili je Klijent Banke po drugom osnovu (vlasnik dinarskih i deviznih ra*una, korisnik platnih kartica, korisnik kredita…), u daljem tekstu: Klijent, kao i ovla²eno lice u skladu sa ovla²enjem ...

rol.raiffeisenbank.rs

Odluka o osnivanju ISME, zbirna

Ovom odlukom osniva se Institut za standardizaciju Crne Gore (u daljem tekstu: Institut) za ostvarivanje ciljeva standardizacije i donošenje crnogorskih standarda i

www.isme.me

PREČIŠĆENI TEKST STATUTA

2 Na osnovu člana 28 stav 4 i člana 35 stav 2 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", br. 6/2002 i „Službeni list Crne Gore", br. 17/2007, 80/2008) (u daljem tekstu " Zakon o privrednim društvima "), VIII vanredna Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić 16 ...

www.epcg.co.me

UGOVOR O POSREDOVANJU U TRGOVINI HARTIJAMA OD VREDNOSTI

UGOVOR O POSREDOVANJU U TRGOVINI HARTIJAMA OD VREDNOSTI Zaključen dana __.__.2010 . godine izmeñu: 1. Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovića 7b, tel/fax: 201-14-22; 201-12-97; MB: 07759231; PIB:100001159 (u daljem tekstu: Banka ) i 2. _____, adresa: _____, ...

www.bancaintesa.rs

RSD – N1/01

una transakcionog depozita stranog pravnog lica u dinarima (u daljem tekstu Rač. un). The subject of the Contract is regulation of mutual rights and obligations regarding opening and maintaining of a

www.raiffeisenbank.rs

Na osnovu člana 36

PIB / Tax No _____ koje zastupa/ represented by ime I prezime I funkcija lica koje zastupa pravno lice name, adress and position of the legal entity representative (u daljem tekstu: Klijent/ hereinafter: the Client ). zaključili su dana/ on ...

www.unicreditbank.rs

Document in Microsoft Internet Explorer

Microsoft Word - Document in Microsoft Internet Explorer ***** ***** ***** * * * ***** ***** ***** *! "#$%**%&#$"**'&#$"***"'#$' (*****) ***** 0*****, ***) *1 ...

www.taz.rs

UGOVOR O STUDIRANJU

Panevropskog univerziteta "APEIRON" sa sjedištem u Banjoj Luci Pere Krece 13, kao visokoškolske ustanove koja pru a obrazovne usluge, sa jedne strane (u daljem tekstu "Panevropski univerzitet") i 2. prebivalište na adresi upisan 2010/11. god.

apeironsrbija.edu.rs

SLUŽBENI LIST

(1) Vlada Japana če preko Jugobanke - Udružene ban­ ke, Beograd (u daljem tekstu: „Jugobanka") biti izveštena o iz-nosima i datumima isplata izvršenih u cilju izmirenja reprogra­ miranih komercijalnih dugova u skladu sa planom otplate ut-vrdenim u donjem podstavu (4) (u daljem tekstu: „Plan ...

www.mp.gov.si

Other sites you could try:

Find videos related to Daljem